Toán lớp 10

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – Chương 1 Hình học 10 – số 3

Đề bài Câu 1. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là các điểm sao cho (overrightarrow {MA}  + overrightarrow {MB}  = overrightarrow 0 ,overrightarrow {NB}  + 2overrightarrow {NC}  = overrightarrow 0 ,)(,overrightarrow {PC}  + 2overrightarrow {PA}  = overrightarrow 0 ) . a.Xác định các điểm M, N, P. b.Chứng minh rằng …

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – Chương 1 Hình học 10 – số 3Read More »

Bài 3. Tích của vectơ với một số – Chương 1 – Hình học 10

1. Định nghĩa Tích của vectơ $overrightarrow a $ với số thực (k ne 0) là một vectơ, kí hiệu là $koverrightarrow a $, cùng hướng với $overrightarrow a $ nếu $k > 0$, ngược hướng với $overrightarrow a $ nếu $k < 0$ và có độ dài bằng (left| k right|left| {overrightarrow a } …

Bài 3. Tích của vectơ với một số – Chương 1 – Hình học 10Read More »

Bài 4. Hệ trục tọa độ – Chương 1 – Hình học 10

1. Định nghĩa Hệ trục tọa độ gồm hai trục vuông góc (Ox) và (Oy) với hai vectơ đơn vị lần lượt là (overrightarrow i ,,overrightarrow j ). Điểm O gọi là gốc tọa độ, (Ox) gọi là trục hoành và (Oy) gọi là trục tung. Kí hiệu (Oxy) hay (left( {O;overrightarrow i ,overrightarrow j } right)) 2. Tọa …

Bài 4. Hệ trục tọa độ – Chương 1 – Hình học 10Read More »

Ôn Chương 1 – Hình học 10

1. Các định nghĩa + Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu vectơ có điểm đầu $A,$ điểm cuối $B$ là (overrightarrow {AB} ). + Giá của vectơ là đường thẳng chứa vectơ đó. + Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ, kí hiệu (left| {overrightarrow {AB} } right|). …

Ôn Chương 1 – Hình học 10Read More »

Bài 1. Các định nghĩa Vecto – Chương 1 – Hình học 10

1. Định nghĩa vectơ Vectơ là đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ rõ điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. Vectơ có điểm đầu là $A,$ điểm cuối là $B$ ta kí hiệu $overrightarrow {AB} $ Vectơ còn được kí hiệu là: $overrightarrow a ,{rm{ …

Bài 1. Các định nghĩa Vecto – Chương 1 – Hình học 10Read More »

Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ – Chương 1 – Hình học 10

1. Tổng hai vectơ a) Định nghĩa Cho hai vectơ $overrightarrow a ,;,,overrightarrow b $. Từ điểm A tùy ý vẽ $overrightarrow {AB}  = overrightarrow a $  rồi từ B vẽ $overrightarrow {BC}  = overrightarrow b $. Khi đó vectơ $overrightarrow {AC} $ được gọi là tổng của hai vectơ $overrightarrow a ,;,,overrightarrow b $. Kí …

Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ – Chương 1 – Hình học 10Read More »

Bài 1. Hàm số – Chương 2 – Đại số 10

1. Kiến thức cần nhớ a. Định nghĩa Cho (D subset mathbb{R},D ne emptyset ). Hàm số (f) xác định trên $D$ là một qui tắc đặt tương ứng mỗi số (x in D) với một và chỉ một số (y in mathbb{R}). (x) được gọi là biến số (đối số), (y) được gọi là giá trị của hàm số $f$ tại …

Bài 1. Hàm số – Chương 2 – Đại số 10Read More »