Tọa độ vectơ trong không gian

Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai điểm A=(1;2;2), B(-2;1;-1). Xét điểm A’ đối xứng của A qua B. Tìm toạ độ của điểm A’.

Câu hỏi: Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai điểm A=(1;2;2), B(-2;1;-1). Xét điểm A’ đối xứng của A qua B. Tìm toạ độ của điểm A’. A. A’=(5;0;4) B. A’=(-5;0;-4)        C. A’=(0;-5;4) D. A’=(-5;4;0) Đáp án đúng: B Điểm A’ đối xứng với A qua B ( Leftrightarrow ) Điểm …

Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai điểm A=(1;2;2), B(-2;1;-1). Xét điểm A’ đối xứng của A qua B. Tìm toạ độ của điểm A’.Read More »

y’ = 3×2 – 4x + m. Hàm số không có cực trị y’=0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép Δ’ ≤ 0 22 – 3m ≤ 0 m ≥ 4/3

y’ = 3×2 – 4x + m. Hàm số không có cực trị y’=0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép Δ’ ≤ 0 22 – 3m ≤ 0 m ≥ 4/3 Do đó hàm số không có cực trị khi m ≥ 4/3 Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho bốn véctơ (overrightarrow a  = left( {2;3;1} …

y’ = 3×2 – 4x + m. Hàm số không có cực trị y’=0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép Δ’ ≤ 0 22 – 3m ≤ 0 m ≥ 4/3Read More »

Từ định nghĩa đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang là y=1

Từ định nghĩa đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang là y=1 Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (Aleft( {2;1; – 1} right),Bleft( {3;0;1} right)). Tìm điểm (C in Oz) sao cho tam giác ABC vuông tại B. A. (Cleft( {0;frac{3}{2};0} right)) B. (Cleft( {0;0;frac{5}{2}} right)) C. …

Từ định nghĩa đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang là y=1Read More »

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có (Aleft( {1; – 2;1} right),Bleft( {3;0;3} right).) Tìm tọa độ điểm C sao cho (Gleft( {2;2;2} right)) là trọng tâm của tam giác ABC.

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có (Aleft( {1; – 2;1} right),Bleft( {3;0;3} right).) Tìm tọa độ điểm C sao cho (Gleft( {2;2;2} right)) là trọng tâm của tam giác ABC. A. (Cleft( {2;4;4} right).) B. (Cleft( {0;2;2} right).) C. (Cleft( {8;10;10} right).) D. (Cleft( { – …

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có (Aleft( {1; – 2;1} right),Bleft( {3;0;3} right).) Tìm tọa độ điểm C sao cho (Gleft( {2;2;2} right)) là trọng tâm của tam giác ABC.Read More »

Câu nào sau đây sai?

Câu hỏi: Câu nào sau đây sai? A. (overrightarrow a  =  – 3overrightarrow i  + overrightarrow j  + frac{1}{2}overrightarrow k  Leftrightarrow overrightarrow a  = ( – 3;1;frac{1}{2})) B. (overrightarrow a  = frac{2}{5}overrightarrow j  + overrightarrow k  – 3overrightarrow i  Leftrightarrow overrightarrow a  = ( – 3;frac{2}{5};1)) C. (overrightarrow a  = frac{1}{2}overrightarrow i  – 5overrightarrow j  …

Câu nào sau đây sai?Read More »