Tính thể tích khối đa diện gián tiếp

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB=a. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết rằng A’G vuông góc với mặt đáy (ABC) và A’B tạo với đáy một góc ({45^0}). Tính thể tích khối chóp A’BCC’B’.

Câu hỏi: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB=a. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết rằng A’G vuông góc với mặt đáy (ABC) và A’B tạo với đáy một góc ({45^0}). Tính thể tích khối chóp A’BCC’B’. A. (frac{{{a^3}sqrt 5 }}{9}) (đvtt) B. …

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB=a. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết rằng A’G vuông góc với mặt đáy (ABC) và A’B tạo với đáy một góc ({45^0}). Tính thể tích khối chóp A’BCC’B’.Read More »

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có diện tích các mặt ABCD, ABB’A’, ADD’A’ lần lượt bằng (20c{m^2},28c{m^2},35c{m^2}.) Tính thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’.

Câu hỏi: Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có diện tích các mặt ABCD, ABB’A’, ADD’A’ lần lượt bằng (20c{m^2},28c{m^2},35c{m^2}.) Tính thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’. A. 120(c{m^3}) B. 140(c{m^3}) C. 150(c{m^3})    D. 160(c{m^3}) trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới Đáp án đúng: B (begin{array}{l}{S_{ABCD}}.{S_{ABB’A’}}.{S_{ADD’A’}} = AB.AD.AB.{rm{AA’}}{rm{.AD}}{rm{.A’A’ = (AB}}{rm{.AD}}{rm{.AA}}'{)^2}\ Rightarrow …

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có diện tích các mặt ABCD, ABB’A’, ADD’A’ lần lượt bằng (20c{m^2},28c{m^2},35c{m^2}.) Tính thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’.Read More »

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có  thể tích là V. Tính thể tích khối tứ diện A’.ABC theo V.

Câu hỏi: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có  thể tích là V. Tính thể tích khối tứ diện A’.ABC theo V. A. (frac{V}{3}) (đvtt)          B. (frac{V}{6})(đvtt) C. (frac{V}{4}) (đvtt) D. (frac{V}{2}) (đvtt) trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới Đáp án đúng: B Vì hình hộp ABCD.A’B’C’D’ và …

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có  thể tích là V. Tính thể tích khối tứ diện A’.ABC theo V.Read More »