Tính thể tích khối đa diện bằng cách trực tiếp

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, DC. Góc giữa mặt phẳng (SBM) và mặt phẳng (ABC)  bằng ({45^0}). Tính thể tích khối chóp S.ABNM

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, DC. Góc giữa mặt phẳng (SBM) và mặt phẳng (ABC)  bằng ({45^0}). Tính thể tích khối chóp S.ABNM A. (frac{{25{a^3}}}{8}) (đvtt) B. …

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, DC. Góc giữa mặt phẳng (SBM) và mặt phẳng (ABC)  bằng ({45^0}). Tính thể tích khối chóp S.ABNMRead More »

Từ giả thiết ta suy ra ({overrightarrow n _P} bot AB = left( { – 1; – 1; – 4} right);{overrightarrow n _P} bot overrightarrow {AC}  = left( {2;2;4} right))

Từ giả thiết ta suy ra ({overrightarrow n _P} bot AB = left( { – 1; – 1; – 4} right);{overrightarrow n _P} bot overrightarrow {AC}  = left( {2;2;4} right)) Ta có  (left[ {overrightarrow {AB} ,AC} right] = left( {left| {begin{array}{*{20}{c}} { – 1}&{ – 4}\ 2&4 end{array}} right|;left| {begin{array}{*{20}{c}} { – 4}&{ – 1}\ 4&2 …

Từ giả thiết ta suy ra ({overrightarrow n _P} bot AB = left( { – 1; – 1; – 4} right);{overrightarrow n _P} bot overrightarrow {AC}  = left( {2;2;4} right))Read More »