Tiếng Anh 3 mới

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 2

Ngữ pháp – Unit 2: What’s your name 1. Hỏi và trả lời về tên Khi mới lần đầu gặp một ai đó, chúng ta sử dụng mẫu câu bên dưới đây: Hỏi:   What’s your name? Tên của bạn là gì? “What’s là viết tắt của what is”. Trả lời: My name is + (name)./I am …

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 2Read More »

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 1

Ngữ pháp – Unit 1 – Hello 1. Khi muốn chào hỏi nhau chúng ta thường sử dụng những từ và cụm từ bên dưới để diễn đạt: –   Hello: sử dụng ở mọi tình huống, mọi đối tượng giao tiếp. –         Hi: sử dụng khi hai bên giao tiếp là bạn bè, người thân. …

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 1Read More »

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: REVIEW 1 (ÔN TẬP 1)

Bài 1: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn). Click tại đây để nghe: Đáp án: 1. b  2. a 3. a  4. b    5. b Audio script 1. Nam: Hi, I’m Nam. Linda: Hello, Nam. I’m Linda. Nam: Nice to meet you, Linda. Linda: Nice to meet you, too, 2. Mai: What’s your name? …

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: REVIEW 1 (ÔN TẬP 1)Read More »

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 7

Ngữ pháp: Unit 7 – That’s my school 1. Danh từ ghép (kép) (Compound noun) Danh từ ghép có thể được thành lập bởi sự kết hợp một danh từ với một danh động từ. a)  Noun (Danh từ) + Gerund (danh động từ) = Compound noun (Danh từ ghép) Ex: Danh từ      Danh động từ  …

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 7Read More »

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 8

Ngữ pháp: Unit 8 – This is my pen 1. Đại từ chỉ định ở dạng số nhiều (these, those): a)  These có nghĩa là này, cái này, đây These là dạng số nhiều của this. These dùng để chỉ người hoặc vật ở gần người nói. These are + đồ dùng học tập. Đây là những… Ex: These are …

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 8Read More »

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 9

Ngữ pháp: Unit 9 – What colour is it? –    Trong trường hợp muốn hỏi một hay nhiều đồ vật nào đó màu gì, chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau: What colour is + danh từ số ít (singular noun)? … màu gì? What colour are + danh từ số nhiều (plural noun)? … màu gì? –   Và để trả …

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 9Read More »

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 10

Ngữ pháp – Unit 10 What do you do at break time? 1. Một số môn thể thao và trò chơi ở trường Tiểu học: badminton cầu lông —► play badminton chơi cầu lông chess cờ                          -> play chess chơi cờ (đánh cờ) hide-and-seek —► play hide-and-seek trốn tìm                                  chơi trốn tìm football bóng đá —> …

Hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 3 mới: Unit 10Read More »