Sóng ánh Sáng

Một ống Rơn – ghen  hoạt động dưới điện áp (U = 50000;V) . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen là (I = 5mA) . Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 57% năng lượng của tia có bước sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây?

Câu hỏi: Một ống Rơn – ghen  hoạt động dưới điện áp (U = 50000;V) . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen là (I = 5mA) . Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia …

Một ống Rơn – ghen  hoạt động dưới điện áp (U = 50000;V) . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen là (I = 5mA) . Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 57% năng lượng của tia có bước sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây?Read More »

Một ống Cu-lít-giơ phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m, để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ΔU = 3,3kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là

Câu hỏi: Một ống Cu-lít-giơ phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m, để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ΔU = 3,3kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do …

Một ống Cu-lít-giơ phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m, để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ΔU = 3,3kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó làRead More »

Trong ống Cu-lít-giơ, electron của chùm tia catot khi đến anot (đối catot) có vận tốc cực đại là 6,6.107 m.s-1. Biết rằng năng lượng của mỗi phô tôn chùm tia X có được là nhờ sự chuyển hóa một phần động năng của electron. Lấy me=9,1.10-31 kg. Bước sóng ngắn nhất của tia X phát ra từ ống này là

Câu hỏi: Trong ống Cu-lít-giơ, electron của chùm tia catot khi đến anot (đối catot) có vận tốc cực đại là 6,6.107 m.s-1. Biết rằng năng lượng của mỗi phô tôn chùm tia X có được là nhờ sự chuyển hóa một phần động năng của electron. Lấy me=9,1.10-31 kg. Bước sóng ngắn nhất của …

Trong ống Cu-lít-giơ, electron của chùm tia catot khi đến anot (đối catot) có vận tốc cực đại là 6,6.107 m.s-1. Biết rằng năng lượng của mỗi phô tôn chùm tia X có được là nhờ sự chuyển hóa một phần động năng của electron. Lấy me=9,1.10-31 kg. Bước sóng ngắn nhất của tia X phát ra từ ống này làRead More »

Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.10-10m. Động năng của electron khi đập vào đối cực là

Câu hỏi: Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.10-10m. Động năng của electron khi đập vào đối cực là A. 3,311.10-19 J B. 3,975.10-16 J C. 3,975.10-12 J D. 3,311.10-24 J Đáp án đúng: B Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất ứng với sự chuyển hóa hoàn …

Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.10-10m. Động năng của electron khi đập vào đối cực làRead More »

Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

Câu hỏi: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng A. phản xạ ánh sáng            B. phản xạ toàn phần C. tán sắc ánh sáng           D. giao thoa ánh sáng Đáp …

Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượngRead More »

Một hạt có động năng tương đối tính gấp 2 lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng 

Câu hỏi: Một hạt có động năng tương đối tính gấp 2 lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng  A. 0,866c B. 0,707c C. 0,672c. D. 0,786c. Đáp án đúng: D + Động năng tương đối tính bằng hiệu năng lượng toàn phần và năn lượng nghỉ (m{c^2} – {m_0}{c^2} = …

Một hạt có động năng tương đối tính gấp 2 lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Read More »

Chiếu một tia sáng trắng tới mặt bên của một lăng kính sao cho tồn tại dải quang phổ của ánh sáng trắng ló ra khỏi mặt bên thứ hai. So với tia tới

Câu hỏi: Chiếu một tia sáng trắng tới mặt bên của một lăng kính sao cho tồn tại dải quang phổ của ánh sáng trắng ló ra khỏi mặt bên thứ hai. So với tia tới A. các tia ló có góc lệch như nhau.                         …

Chiếu một tia sáng trắng tới mặt bên của một lăng kính sao cho tồn tại dải quang phổ của ánh sáng trắng ló ra khỏi mặt bên thứ hai. So với tia tớiRead More »

Chiết suất của nước đối với tia sáng vàng nv=4/3. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp từ mặt nước tới mặt thoáng với không khí dưới góc tới i, với sini=3/4. Chùm sáng ló ra không khí là chùm sáng

Câu hỏi: Chiết suất của nước đối với tia sáng vàng nv=4/3. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp từ mặt nước tới mặt thoáng với không khí dưới góc tới i, với sini=3/4. Chùm sáng ló ra không khí là chùm sáng A. có màu từ đỏ tới vàng B. có màu từ đỏ …

Chiết suất của nước đối với tia sáng vàng nv=4/3. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp từ mặt nước tới mặt thoáng với không khí dưới góc tới i, với sini=3/4. Chùm sáng ló ra không khí là chùm sángRead More »

Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là  ({{rm{lambda }}_{rm{0}}}{rm{ = }},{rm{0,60}},{rm{mu m}}) và  ({{rm{lambda }}_1}{rm{ = }},{rm{0,25}},{rm{mu m}}{rm{.}}) Khi truyền trong chất lỏng, tốc độ của bức xạ trên là

Câu hỏi: Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là  ({{rm{lambda }}_{rm{0}}}{rm{ = }},{rm{0,60}},{rm{mu m}}) và  ({{rm{lambda }}_1}{rm{ = }},{rm{0,25}},{rm{mu m}}{rm{.}}) Khi truyền trong chất lỏng, tốc độ của bức xạ trên là A. ({rm{v}},{rm{ = }},1{rm{,25}}{rm{.1}}{{rm{0}}^7},{rm{m/s}}.) B. ({rm{v}},{rm{ = 1,39}}{rm{.1}}{{rm{0}}^{rm{8}}},{rm{m/s}}.) C. ({rm{v}},{rm{ …

Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là  ({{rm{lambda }}_{rm{0}}}{rm{ = }},{rm{0,60}},{rm{mu m}}) và  ({{rm{lambda }}_1}{rm{ = }},{rm{0,25}},{rm{mu m}}{rm{.}}) Khi truyền trong chất lỏng, tốc độ của bức xạ trên làRead More »