Số phức

Gọi A, B là hai điểm biểu diễn nghiệm số phức của phương trình ({z^2} + 2z + 10 = 0). Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Câu hỏi: Gọi A, B là hai điểm biểu diễn nghiệm số phức của phương trình ({z^2} + 2z + 10 = 0). Tính độ dài đoạn thẳng AB. A. 6 B. 2 C. 12 D. 4 Đáp án đúng: A ({z^2} + 2z + 10 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}z =  – 1 + …

Gọi A, B là hai điểm biểu diễn nghiệm số phức của phương trình ({z^2} + 2z + 10 = 0). Tính độ dài đoạn thẳng AB.Read More »

Câu hỏi: Tìm tập hợp các nghiệm của phương trình (z = frac{z}{{z + i}}.) A. (left{ {0;1 – i} right}) B. (left{ 0 right}) C. (left{ {1 – i} right}) D. (left{ {0;1} right}) Đáp án đúng: A (z = frac{z}{{z + i}} Leftrightarrow zleft( {1 – frac{1}{{z + i}}} right) = 0 Leftrightarrow …

Read More »

 Môđun của số phức z thỏa mãn điều kiện (3z – (overline z ))(1 + i) – 5z = 8i – 1 là

Câu hỏi: Môđun của số phức z thỏa mãn điều kiện (3z – (overline z ))(1 + i) – 5z = 8i – 1 là A. 1 B. 5 C. (sqrt {13} ) D. 13 Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải     Đáp án đúng: C Đặt z …

 Môđun của số phức z thỏa mãn điều kiện (3z – (overline z ))(1 + i) – 5z = 8i – 1 làRead More »