Sinh thái học

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Câu hỏi: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? A. Tập hợp cá trong Hồ Tây. B. Tập hợp cây cỏ trong một ruộng lúa.  C. Tập hợp côn trùng trong rừng Cúc Phương. D. Tập hợp cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ. Đáp án đúng: D …

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?Read More »

Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thì:

Câu hỏi: Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thì: A. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng lên B. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm xuống C. sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể tăng …

Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thì:Read More »

Trong tháp tuổi của quần thể ổn định có

Câu hỏi: Trong tháp tuổi của quần thể ổn định có A. nhóm tuổi trước sinh sản lớn hơn các nhóm tuổi còn lại. B. nhóm tuổi trước sinh sản chỉ lớn hơn nhóm tuổi sau sinh sản. C. nhóm tuổi trước sinh sản bằng nhóm tuổi sinh sản và lớn hơn nhóm sau sinh …

Trong tháp tuổi của quần thể ổn định cóRead More »

Quan hệ giữa 2 loài trong đó một loài có lợi, còn loài kia không có lợi và không bị hại là quan hệ

Câu hỏi: Quan hệ giữa 2 loài trong đó một loài có lợi, còn loài kia không có lợi và không bị hại là quan hệ A. hội sinh. B. cộng sinh. C. hợp tác. D. ức chế cảm nhiễm. Đáp án đúng: A Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và …

Quan hệ giữa 2 loài trong đó một loài có lợi, còn loài kia không có lợi và không bị hại là quan hệRead More »

Hình thức phân bố cá thể theo nhóm trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?

Câu hỏi: Hình thức phân bố cá thể theo nhóm trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì? A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường. B. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể. C. Các cá thể cạnh tranh nhau gay …

Hình thức phân bố cá thể theo nhóm trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?Read More »

Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất?

Câu hỏi: Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất? A. Hoang mạc và sa mạc. B. Rừng lá rụng ôn đới. C. Savan. D. Rừng mưa nhiệt đới. Đáp án đúng: D Rừng mưa nhiệt đới có mức đa dạng sinh học cao …

Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất?Read More »

Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu hiện của hiện tượng:

Câu hỏi: Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu …

Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu hiện của hiện tượng:Read More »

Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã do

Câu hỏi: Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã do A. có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc hoạt động mạnh B. có khả năng tiêu diệt các loài khác. C. số lượng cá thể nhiều. D. sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh. …

Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã doRead More »

Số lượng cá thể của một quần thể bị khống chế bởi một loài khác trong quần xã là hiện tượng

Câu hỏi: Số lượng cá thể của một quần thể bị khống chế bởi một loài khác trong quần xã là hiện tượng A. khống chế sinh học. B. giới hạn sinh thái.           C. đa dạng sinh học.      D. cân bằng sinh thái. Đáp án đúng: A Hãy suy …

Số lượng cá thể của một quần thể bị khống chế bởi một loài khác trong quần xã là hiện tượngRead More »

Quan hệ giữa tảo gây ra “thủy triều đỏ” với cá biển là

Câu hỏi: Quan hệ giữa tảo gây ra “thủy triều đỏ” với cá biển là A. hội sinh. B. cộng sinh. C. kí sinh. D. ức chế – cảm nhiễm. Đáp án đúng: D Quan hệ giữa tảo gây ra “thủy triều đỏ” là do tảo đỏ phát triển quá mạnh, vô tình ức chế …

Quan hệ giữa tảo gây ra “thủy triều đỏ” với cá biển làRead More »