SBT Bài tập Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức và bất phương trình

Giải Câu 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116 trang 121 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4

Giải bài tập Câu 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116 trang 121 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 4.111 trang 121 SBT Đại số 10 Nâng cao Hệ bất phương trình (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{2 – x > 0}\{2{ {x}} + 1 > x – 2}end{array}} right.) có tập nghiệm là A. (left( { – infty …

Giải Câu 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116 trang 121 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4Read More »

Giải Câu 4.105 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4

Giải bài tập Câu 4.105 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao Tìm tất cả các giá trị của m để ứng với mỗi giá trị đó phương trình (left| {1 – mx} right| = 1 + left( {1 – 2m} right)x + m{x^2}) Chỉ có đúng một nghiệm. Giải: Khi (m = 0), …

Giải Câu 4.105 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4Read More »

Giải Câu 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110 trang 120 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4

Giải bài tập Câu 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110 trang 120 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 4.106 trang 120 SBT Đại số 10 Nâng cao Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ? a. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{a b. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{a c. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{a d. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{a e. (a > b Rightarrow …

Giải Câu 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110 trang 120 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4Read More »

Giải Câu 4.104 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4

Giải bài tập Câu 4.104 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao Tùy thuộc vào giá trị của tham số m để ứng với mỗi giá trị đó phương trình (left| {{x^2} – 2x – 3} right| = m) Giải: (m (m = 0) : phương trình có hai nghiệm (0 (m = 4) …

Giải Câu 4.104 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4Read More »

Giải Câu 4.103 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4

Giải bài tập Câu 4.103 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao Cho phương trình (left( {msqrt 5 } right){x^2} – 3mx + m + 1 = 0.) Với các giá trị nào của m thì a. Phương trình đã cho có nghiệm ? b. Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu …

Giải Câu 4.103 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4Read More »