SBT Bài 149: LUYỆN TẬP CHUNG

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 78 phần 6

1.Tính : 1.Tính : (matrix{    +   cr    {}  cr  } matrix{   {43}  cr    {underline {47} }  cr    {….}  cr  } )              (matrix{    +   cr    {}  cr  } matrix{   {25}  cr    {underline {68} }  cr    {….}  cr  } )                      (matrix{    +   cr    {}  cr  } matrix{   {37}  cr  {underline {19} }  cr    {….}  cr  } )              …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 78 phần 6Read More »