Phuong trinh tiep tuyen

Phương trình tiếp tuyến của hàm số

Đây là bài toán trong phần khảo sát hàm số Viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thịBài toán 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $(C)$ và điểm ${M_0}left( {{x_0};{y_0}} right) in (C).$ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị $(C)$ tại điểm ${M_0}left( {{x_0};{y_0}} right) in …

Phương trình tiếp tuyến của hàm sốRead More »