Phản ứng phân hạch – Phản ứng nhiệt hạch

Biết ({}^{235}U) có thể bị phân hạch theo phản ứng sau :  ({}_0^1n + {}_{92}^{235}U to {}_{53}^{139}I + {}_{39}^{94}Y + 3{}_0^1n) . Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; ; 1uc2 = 931,5MeV. Nếu có một lượng hạt nhân ({}^{235}U) đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1012 hạt  phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtrôn là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng toả ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu) là

Câu hỏi: Biết ({}^{235}U) có thể bị phân hạch theo phản ứng sau :  ({}_0^1n + {}_{92}^{235}U to {}_{53}^{139}I + {}_{39}^{94}Y + 3{}_0^1n) . Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; ; 1uc2 = 931,5MeV. Nếu có một lượng hạt nhân ({}^{235}U) đủ nhiều, giả sử …

Biết ({}^{235}U) có thể bị phân hạch theo phản ứng sau :  ({}_0^1n + {}_{92}^{235}U to {}_{53}^{139}I + {}_{39}^{94}Y + 3{}_0^1n) . Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; ; 1uc2 = 931,5MeV. Nếu có một lượng hạt nhân ({}^{235}U) đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1012 hạt  phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtrôn là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng toả ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu) làRead More »

Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở điểm nào sau đây?

Câu hỏi: Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở điểm nào sau đây? A. Đều là phản ứng hạt nhân có tính tự phát không chịu tác động bên ngoài. B. Tổng khối lượng các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng. C. …

Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở điểm nào sau đây?Read More »

Một tàu phá băng công suất 16MW. Tàu dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235. Trung bình mỗi phân hạch tỏa ra 200 MeV. Nhiên liệu dùng trong lò là U làm giàu  chứa 12,5% U235 (tính theo khối lượng). Hiệu suất của lò là 30%, biết NA=6,02.1023 hạt/mol. Hỏi nếu tàu làm việc liên tục trong 6 tháng thì cần bao nhiêu kg nhiên liệu (coi mỗi ngày làm việc 24 giờ, 1 tháng tính 30 ngày)

Câu hỏi: Một tàu phá băng công suất 16MW. Tàu dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235. Trung bình mỗi phân hạch tỏa ra 200 MeV. Nhiên liệu dùng trong lò là U làm giàu  chứa 12,5% U235 (tính theo khối lượng). Hiệu suất của lò là 30%, biết NA=6,02.1023 hạt/mol. Hỏi nếu …

Một tàu phá băng công suất 16MW. Tàu dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235. Trung bình mỗi phân hạch tỏa ra 200 MeV. Nhiên liệu dùng trong lò là U làm giàu  chứa 12,5% U235 (tính theo khối lượng). Hiệu suất của lò là 30%, biết NA=6,02.1023 hạt/mol. Hỏi nếu tàu làm việc liên tục trong 6 tháng thì cần bao nhiêu kg nhiên liệu (coi mỗi ngày làm việc 24 giờ, 1 tháng tính 30 ngày)Read More »

Biết ({}^{235}U) có thể bị phân hạch theo phản ứng sau :  ({}_0^1n + {}_{92}^{235}U to {}_{53}^{139}I + {}_{39}^{94}Y + 3{}_0^1n) . Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; ; 1uc2 = 931,5MeV. Nếu có một lượng hạt nhân ({}^{235}U) đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1012 hạt  phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtrôn là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng toả ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu) là

Câu hỏi: Biết ({}^{235}U) có thể bị phân hạch theo phản ứng sau :  ({}_0^1n + {}_{92}^{235}U to {}_{53}^{139}I + {}_{39}^{94}Y + 3{}_0^1n) . Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; ; 1uc2 = 931,5MeV. Nếu có một lượng hạt nhân ({}^{235}U) đủ nhiều, giả sử …

Biết ({}^{235}U) có thể bị phân hạch theo phản ứng sau :  ({}_0^1n + {}_{92}^{235}U to {}_{53}^{139}I + {}_{39}^{94}Y + 3{}_0^1n) . Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; ; 1uc2 = 931,5MeV. Nếu có một lượng hạt nhân ({}^{235}U) đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1012 hạt  phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtrôn là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng toả ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu) làRead More »

Phản ứng nhiệt hạch là sự

Câu hỏi: Phản ứng nhiệt hạch là sự A. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao. B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao. C. phân chia một …

Phản ứng nhiệt hạch là sựRead More »