ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC – TOÁN 10 NÂNG CAO

Giải Bài 8 trang 128 SGK Hình học 10 nâng cao – Cuối năm

Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M, N và tìm các giao điểm P, Q của Δ với hai đường tiệm cận của hypebol (H) Cho hypebol (H) có phương trình ({{{x^2}} over {16}} – {{{y^2}} over 4} = 1) a)  Viết phương trình các đường tiệm cận của  hypebol (H). b) Tính …

Giải Bài 8 trang 128 SGK Hình học 10 nâng cao – Cuối nămRead More »

Giải Bài 9 trang 128 SGK Hình học 10 nâng cao – Cuối năm

Xác định tọa độ tiêu điểm F và phương trình đường chuẩn d của (P) Cho parabol (P) có phương trình y2 = 4x. a) Xác định tọa độ tiêu điểm F  và phương trình đường chuẩn d của (P). b) Đường thẳng Δ có phương trình (y = m,,,,(m ne 0)) lần lượt cắt d, …

Giải Bài 9 trang 128 SGK Hình học 10 nâng cao – Cuối nămRead More »

Giải Bài 6 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao – Cuối năm

Viết phương trình đường phân giác trong tại đỉnh O của tam giác OAB Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(3, 4); B( 6, 0) a) Nhận xét gì về tam giác OAB ? Tính diện tích của tam giác đó. b) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB. …

Giải Bài 6 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao – Cuối nămRead More »

Giải Bài 7 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao – Cuối năm

Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng M1M2 Trong mặt phẳng tọa độ, với mỗi số (m ne 0) , xét hai điểm ({M_1}( – 4,;,m);,{M_2}(4,;,{{16} over m})) a) Viết phương  trình đường thẳng M1M2. b) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng M1M2. c) Chứng tỏ rằng …

Giải Bài 7 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao – Cuối nămRead More »

Giải Bài 5 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao – Cuối năm

Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và A’B cắt nhau. Khi đó hãy tìm tọa độ giao điểm I của hai đường thẳng đó. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai hình chữ nhật OACB và OA’C’B’ như hình 107. Biết (A(a,;,0),,,{A’}({a’},;,0),,,B(0,;,b),,,{B’}(0,;,{b’},),) (a, a’, b, b; là những số dương, (a, ne …

Giải Bài 5 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao – Cuối nămRead More »