Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức. Bất phương trình.

Giải Bài 17 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4

Giải bài 17 trang 108 SGK Đại số 10. Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau: Đề bài Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau: (A) (left{ matrix{{x^2} – 2x le 0 hfill cr 2x + 1 …

Giải Bài 17 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4Read More »

Giải Bài 16 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4

Giải bài 16 trang 108 SGK Đại số 10. Bất phương trình : mx2+(2m-1)x+m+1 Đề bài Bất phương trình : (mx^2+(2m-1)x+m+1 (A). (m=1) (B). (m =3) (C). (m = 0) (D). (m=0,25) Thay giá trị của (m) ở mỗi đáp án vào bất phương trình sau đó giải các bất phương trình để chọn đúng …

Giải Bài 16 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4Read More »

Giải Bài 14 trang 107 SGK Đại số 10 – Chương 4

Giải bài 14 trang 107 SGK Đại số 10. Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau: Đề bài Số (-2) thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau: (A). (2x +1 > 1 – x) (B). ((2x + 1) (1 …

Giải Bài 14 trang 107 SGK Đại số 10 – Chương 4Read More »

Giải Bài 15 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4

Giải bài 15 trang 108 SGK Đại số 10. Bất phương trình (x+1) √x ≤ 0 tương đương với bất phương trình nào trong các bất phương trình sau? Đề bài Bất phương trình ((x+1) sqrt x ≤ 0) tương đương với bất phương trình nào trong các bất phương trình sau? (A). (sqrt {x{{(x …

Giải Bài 15 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4Read More »

Giải Bài 13 trang 107 SGK Đại số 10 – Chương 4

Giải bài 13 trang 107 SGK Đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Đề bài Biểu diễn hình học  tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn  (left{ matrix{3x + y ge 9 hfill cr x ge y – 3 hfill …

Giải Bài 13 trang 107 SGK Đại số 10 – Chương 4Read More »