Ôn tập chương III – Phương trình. Hệ phương trình

Giải Bài 17 trang 72 SGK Đại số 10 – Chương 3

Giải bài 17 trang 72 SGK Đại số 10. Nghiệm của hệ phương trình: Đề bài Nghiệm của hệ phương trình: (left{ matrix{3{rm{x}} – 2y – z = 7 hfill cr – 4{rm{x}} + 3y – 2{rm{z}} = 15 hfill cr – x – 2y + 3{rm{z}} = – 5 hfill cr} right.) là: (A) ((-10; 7; …

Giải Bài 17 trang 72 SGK Đại số 10 – Chương 3Read More »

Giải Bài 16 trang 72 SGK Đại số 10 – Chương 3

Giải bài 16 trang 72 SGK Đại số 10. Tập nghiệm của hệ phương trình: Đề bài Tập nghiệm của hệ phương trình (left{ matrix{3x – 5y = 2 hfill cr 4x + 2y = 7 hfill cr} right.)  là: (A) (left( {{ – 39} over {26}},{3 over {13}}right)) (B)(left({{ – 17} over {13}},{5 over {13}}right)) …

Giải Bài 16 trang 72 SGK Đại số 10 – Chương 3Read More »

Giải Bài 14 trang 71 SGK Đại số 10 – Chương 3

Giải bài 14 trang 71 SGK Đại số 10. Điều kiện của phương trình là: Đề bài Điều kiện của phương trình (x + 2 – {1 over {sqrt {x + 2} }} = {{sqrt {4 – 3x} } over {x + 1}}) là: (A) (x>-2) và (x≠-1) (B) (x>-2) và (x (C) (x≠ -2) và …

Giải Bài 14 trang 71 SGK Đại số 10 – Chương 3Read More »

Giải Bài 15 trang 72 SGK Đại số 10 – Chương 3

Giải bài 15 trang 72 SGK Đại số 10. Tập nghiệm T của phương trình: Đề bài Tập nghiệm T của phương trình ({{({m^2} + 2)x + 2m} over x} = 2)  trong trường hợp (m≠0)  là: (A) (T = left{ { – {2 over m}} right}) (B) (T = Ø) (C) (T =mathbb R) …

Giải Bài 15 trang 72 SGK Đại số 10 – Chương 3Read More »

Giải Bài 13 trang 71 SGK Đại số 10 – Chương 3

Giải bài toán bằng cách lập phương trình: +) Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn. +) Biểu diện các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. +) Dựa vào đề bài lập phương trình. +) Giải phương trình tìm ẩn. +) Đối chiếu với điều kiện của ẩn …

Giải Bài 13 trang 71 SGK Đại số 10 – Chương 3Read More »