Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 8 Đề bài Bài 1. Rút gọn biểu thức : a) (A = left( {x – 3} right)left( {{x^2} + 3x + 9} right) – xleft( {{x^2} – 2} right) – 2left( {x – 1} right).) b) …

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 8Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 8 Đề bài Bài 1. Rút gọn: a) (A = left( {x – 3} right)left( {x + 2} right) – left( {2{x^3} – 2{x^2} – 10x} right):left( {2x} right).) b) (B = left( { – 4{x^3}{y^3} …

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 8Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 8 Đề bài Bài 1. Rút gọn các đa thức sau biểu thức: a) (A = left( {{x^2} + 3} right)left( {{x^4} – 3{x^2} + 9} right) – {left( {{x^2} + 3} right)^3}.) b) (B = …

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 8Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 8 Đề bài Bài 1. Rút gọn biểu thức: a) (A = left( {2x + 3} right)left( {4{x^2} – 6x + 9} right) – 2left( {4{x^3} – 1} right).) b) (B = {left( {x – 1} …

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 8Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Đại số 8 Đề bài Bài 1. Rút gọn biểu thức: a) (A = {left( {3x – 1} right)^2} + left( {x + 3} right)left( {2x – 1} right)) b) (B = left( {x – 2} right)left( {{x^2} + …

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Đại số 8Read More »