Ôn tập Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Giải Bài 10 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 10 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Đề bài Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? (A) Hai đường thẳng bất kì luôn đồng dạng (B) Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng (C) Hai hình vuông bất kì luôn đồng …

Giải Bài 10 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »

Giải Bài 9 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 9 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng Đề bài Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng (A) Hai đường thẳng cắt nhau (B) Đường elip (C) Hai đường thẳng song song (D) Hình lục giác đều …

Giải Bài 9 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »

Giải Bài 7 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 7 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Đề bài Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? (A) Có một phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó. (B) Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó. (C) …

Giải Bài 7 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »

Giải Bài 6 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 6 trang 36 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 3x – 2y – 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là : Đề bài Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho đường …

Giải Bài 6 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »