Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng

Giải SBT Câu 72 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 72 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Cho đường tròn (O) với dây cung PQ. Dựng hình vuông ABCD có hai đỉnh A, B nằm trên đường thẳng PQ và hai đỉnh C, D nằm trên đường tròn. Trả lời:   Giả sử đã dựng được hình …

Giải SBT Câu 72 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 73 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 73 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 74 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Câu 6, 7, 8, 9, 10 trang 17 Sách bài tập Hình …

Giải SBT Câu 73 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 74 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 74 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Câu 6, 7, 8, 9, 10 trang 17 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Câu 11, 12, 13, 14, 15 trang 18 …

Giải SBT Câu 74 trang 17 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 70 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 70 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Cho hai đường tròn có bán kính bằng nhau (O) và (O’). Trên (O) lấy hai bán kính vuông góc OA, OB và trên (O’) lấy hai bán kính vuông góc O’A’, O’B’ sao cho A, A’ nằm trên đường …

Giải SBT Câu 70 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 71 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 71 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Cho phéo vị tự V tâm O, tỉ số k ≠ 1 và phép tịnh tiến T theo vectơ (overrightarrow v  ne overrightarrow 0 ) . Gọi F là phép hợp thành của V và T. a) Tìm điểm I …

Giải SBT Câu 71 trang 16 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »