Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 6 Đề bài Bài 1. Tìm các chữ số X, Y sao cho (overline {56X3Y} ) chia hết cho 36 Bài 2. Tìm ƯCLN (2n + 2, 2n), n ∈ N Bài 3. Tìm số tự nhiên …

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 1 – Đại số 6Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 6 Đề bài Bài 1. Một số tự nhiên a  chia cho 3 có dư là 2, chia cho 7 có dư là 6. Tìm số dư của phép chia a cho 21. Bài 2. Tìm chữ …

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 1 – Đại số 6Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 6 Đề bài Bài 1. Tìm ƯCLN và BCNN của 252 và 540 Bài 2. Tìm số tự nhiên x mà 7 chia hết cho 3x – 2 Bài 3. Chứng tỏ số 102010 + 4 là …

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 1 – Đại số 6Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 6 Đề bài Bài 1. Tìm x ∈ N, biết (10 – 4x) + 120 : 23 = 1 + 42 Bài 2. Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên x sao cho 257 – …

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 1 – Đại số 6Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Đại số 6 Đề bài Bài 1. Tìm ƯCLN và BCNN của 15, 35, 50 Bài 2. Viết tập hợp các số tự nhiên x chia hết cho cả 2, 3 và 5, biết 300 ≤ x Bài 3. …

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Đại số 6Read More »