Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Giải SBT Câu 1.67 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1

Cho phương trình Cho phương trình (msin x + (m + 1)cosx = {m over {cos x}}) a) Giải phương trình khi (m = {1 over 2}) b) Tìm các giá trị của m sao cho phương trình đã cho có nghiệm.                Giải a)  cosx = 0 không là nghiệm của phương trình nên …

Giải SBT Câu 1.67 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 1.59 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1

Cho hàm số Cho hàm số(f(x) = tan (pi x)). a) Tìm tập xác định của hàm số (y = f(x)); b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên k , ta có (f(x + k) = f(x)) . Từ đó suy ra (y = f(x)) là hàm số tuần hoàn với chu kì T = 1; c) Cho …

Giải SBT Câu 1.59 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 1.60 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1

Chứng minh rằng Chứng minh rằng ({cos ^2}(x – a) + {sin ^2}(x – b) ) (- 2cos (x – a)sin (x – b)sin (a – b) = {cos ^2}(a – b)) Giải        Ta có: (eqalign{& {cos ^2}(x – a) + {sin ^2}(x – b) cr&= {{1 + cos 2left( {x – a} right)} over …

Giải SBT Câu 1.60 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 1.62 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1

Tìm các nghiệm thuộc đoạn Tìm các nghiệm thuộc đoạn (left[ {0;2pi } right]) của phương trình (sin left( {2x + {{9pi } over 2}} right) – 3cos left( {x – {{15pi } over 2}} right) = 1 + 2sin x) Tính giá trị gần đúng, chính xác đến phần trăm của các nghiệm đó. Giải …

Giải SBT Câu 1.62 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Câu 1.66 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1

Tìm các nghiệm thuộc khoảng Tìm các nghiệm thuộc khoảng(left( {0;2pi } right)) của phương trình                ({{sqrt {1 + cos x}  + sqrt {1 – cos x} } over {cos x}} = 4sin x) Giải Điều kiện xác định của phương trình (cos x ne 0.) Với điều kiện đó, phương trình đã cho tương đương …

Giải SBT Câu 1.66 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1Read More »