Nguyên Hàm Tích Phân Và ứng Dụng

Một vật chuyển động với vận tốc (vleft( t right) = 1,2 + frac{{{t^2} + 4}}{{t + 3}}left( {m/s} right)). Quãng đường vật đi được sau 4s xấp xỉ bằng:

Câu hỏi: Một vật chuyển động với vận tốc (vleft( t right) = 1,2 + frac{{{t^2} + 4}}{{t + 3}}left( {m/s} right)). Quãng đường vật đi được sau 4s xấp xỉ bằng: A. 11m B. 12m C. 13m D. 14m Đáp án đúng: B Quãng đường vật di chuyển sau thời gian 4 giây bằng: …

Một vật chuyển động với vận tốc (vleft( t right) = 1,2 + frac{{{t^2} + 4}}{{t + 3}}left( {m/s} right)). Quãng đường vật đi được sau 4s xấp xỉ bằng:Read More »

Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Ox sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = 0,y = sqrt {{rm{co}}{{rm{s}}^6}x + {{sin }^6}x} ,x = 0,x = frac{pi }{2})

Câu hỏi: Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Ox sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = 0,y = sqrt {{rm{co}}{{rm{s}}^6}x + {{sin }^6}x} ,x = 0,x = frac{pi }{2}) A. ( – frac{{11{pi ^2}}}{{16}}) B. (  frac{{11{pi ^2}}}{{16}}) C. (frac{{{pi ^2}}}{8}) D. (frac{{{pi ^2}}}{8}) Đáp án đúng: D (V …

Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Ox sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = 0,y = sqrt {{rm{co}}{{rm{s}}^6}x + {{sin }^6}x} ,x = 0,x = frac{pi }{2})Read More »

Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Oy sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2, y = 4, (y = frac{{{x^2}}}{2})

Câu hỏi: Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Oy sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2, y = 4, (y = frac{{{x^2}}}{2}) A. (12pi ) B. (-12pi ) C. (16pi ) D. (-16pi ) Đáp án đúng: A (V = pi int_2^4 {2ydy}  = pi {y^2}left| {_2^4} right. …

Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Oy sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2, y = 4, (y = frac{{{x^2}}}{2})Read More »

Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tanx, y = 0, x = 0, x = (frac{pi }{3}) quanh Ox là:

Câu hỏi: Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tanx, y = 0, x = 0, x = (frac{pi }{3}) quanh Ox là: A. (sqrt 3  – frac{pi }{3}) B. (frac{pi }{3} – 3) C. (frac{{{pi ^2}}}{3} – pi sqrt 3 ) D. (pi sqrt 3  – …

Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tanx, y = 0, x = 0, x = (frac{pi }{3}) quanh Ox là:Read More »

 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x2 và y = 2x là:

Câu hỏi:  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x2 và y = 2x là: A. (frac{4}{3}) B. (frac{3}{2}) C. (frac{5}{3}) D. (frac{{23}}{{15}}) Đáp án đúng: A Phương trình hoành độ giao điểm: (begin{array}{l} {x^2} = 2x Leftrightarrow {x^2} – 2x = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x = 0\ …

 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x2 và y = 2x là:Read More »