Môn Toán Lớp 11

Lý thuyết Toán 11 – Chương 8 – KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

1. Kiến thức cần nhớ– Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng đó.Kí hiệu: (dleft( {a,b} right) = MN) trong đó (M in a,N in b) và (MN bot a,MN bot b).+) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách …

Lý thuyết Toán 11 – Chương 8 – KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAURead More »

Lý thuyết Toán 11 – Chương 8 – KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG

1. Định nghĩa– Khoảng cách từ điểm (M) đến mặt phẳng (left( P right)) là khoảng cách giữa hai điểm (M) và (H), trong đó (H) là hình chiếu của điểm (M) trên mặt phẳng (left( P right)).Kí hiệu: (dleft( {M,left( P right)} right) = MH). 2. Tính khoảng cách từ một điểm đến một …

Lý thuyết Toán 11 – Chương 8 – KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẲNGRead More »

Lý thuyết Toán 11 – Chương 8 – KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐƯỜNG THẲNG, MẶT PHẲNG SONG SONG

1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song– Khoảng cách giữa đường thẳng (a) và mặt phẳng (left( P right)) song song với (a) là khoảng cách từ một điểm nào của (a) đến mặt phẳng (left( P right)).Kí hiệu: (dleft( {a,left( P right)} right) = dleft( {A,left( P right)} right)) trong …

Lý thuyết Toán 11 – Chương 8 – KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐƯỜNG THẲNG, MẶT PHẲNG SONG SONGRead More »

Lý thuyết Toán 11 – Chương 8 – KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG

1. Định nghĩa– Khoảng cách từ điểm (M) đến đường thẳng (Delta ) là khoảng cách giữa hai điểm (M) và (H), trong đó (H) là hình chiếu của điểm (M) trên đường thẳng (Delta ).Kí hiệu: (dleft( {M,Delta } right) = MH) trong đó (H) là hình chiếu của (M) trên (Delta ). 2. …

Lý thuyết Toán 11 – Chương 8 – KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNGRead More »

Lý thuyết Toán 11 – Chương 8 – GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG

1. Định nghĩaGóc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. 2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳngTH1: Hai mặt phẳng (left( P right),left( Q right)) song song hoặc trùng nhau thì góc giữa chúng bằng ({0^0}).TH2: Hai mặt phẳng (left( P …

Lý thuyết Toán 11 – Chương 8 – GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNGRead More »