Môđun và biểu diễn hình học của số phức

Xác định tập hợp tất cả những điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z sao cho ({z^2} = {left( {overline z } right)^2}.)

Câu hỏi: Xác định tập hợp tất cả những điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z sao cho ({z^2} = {left( {overline z } right)^2}.) A. (left{ {left( {x;0} right),x in mathbb{R}} right} cup left{ {left( {0;y} right),y in mathbb{R}} right}) B. (left{ {left( {x;y} right),x + y = 0} right}) …

Xác định tập hợp tất cả những điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z sao cho ({z^2} = {left( {overline z } right)^2}.)Read More »

Phòng kín phải có kích thước đủ lớn và thường không có đồ đạc mới có tiếng vang => câu sai là B

Phòng kín phải có kích thước đủ lớn và thường không có đồ đạc mới có tiếng vang => câu sai là B Câu hỏi: Xác định tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng phức sao cho (frac{1}{{z – i}}) là số thuần ảo. A. Trục tung, bỏ điểm (left( …

Phòng kín phải có kích thước đủ lớn và thường không có đồ đạc mới có tiếng vang => câu sai là BRead More »

Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất thỏa điều kiện (left( {z – 2} right)left( {overline z  + 2i – 1} right)) là số thực.

Câu hỏi: Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất thỏa điều kiện (left( {z – 2} right)left( {overline z  + 2i – 1} right)) là số thực. A. (z = frac{8}{5} + frac{4}{5}i.) B. (z = 1 + 2i.) C. (z = frac{8}{5} – frac{4}{5}i.) D. (z = 1 – 2i.) trả lời …

Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất thỏa điều kiện (left( {z – 2} right)left( {overline z  + 2i – 1} right)) là số thực.Read More »

Ở 25 độ C tích số ion của H2O là 10-14 còn tùy nhiệt độ tích số ion của H2O sẽ thay đổi.

Ở 25 độ C tích số ion của H2O là 10-14 còn tùy nhiệt độ tích số ion của H2O sẽ thay đổi. Chọn D Câu hỏi: Biết số phức (z = a + bileft( {a,b in R} right)) thỏa mãn điều kiện (left| {z – 2 – 4i} right| = left| {z – 2i} …

Ở 25 độ C tích số ion của H2O là 10-14 còn tùy nhiệt độ tích số ion của H2O sẽ thay đổi.Read More »

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion xảy ra

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion xảy ra Chất tham gia phản ứng phải tan (trừ phản ứng với axit) Có sự tạo thành: – Chất kết tủa (chất ít tan hơn, chất không tan) – Chất dễ bay hơi – Chất điện li yếu hơn Ví dụ: + Sản phẩm …

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion xảy raRead More »