Lý 12 Chương 7

Lý thuyết Lý 12 – Chương 7 – PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH – PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

I – PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH1. Định nghĩaPhản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân rất nặng hấp thụ một nơtron và vỡ thành hai hạt nhân trung bình.({}_{92}^{235}U + {}_0^1n;; to ;;{}_{92}^{236}U;; to ;;{}_{{Z_1}}^{{A_{;1}}}X + ;{}_{{Z_2}}^{{A_{;2}}}X; + ;;k{}_0^1n;; + ;;200MeV)2. Phản ứng phân hạch dây chuyền.Điều kiện để xảy ra …

Lý thuyết Lý 12 – Chương 7 – PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH – PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCHRead More »

Lý thuyết Lý 12 – Chương 7 – PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠ

1. DẠNG 1: XÁC ĐỊNH LƯỢNG CHẤT CÒN LẠI (N HAY m), ĐỘ PHÓNG XẠPhương pháp: Vận dụng công thức:– Khối lượng còn lại của X sau thời gian t : (m = frac{{{m_0}}}{{{2^{frac{t}{T}}}}} = {m_0}{.2^{ – {kern 1pt} frac{t}{T}}} = {m_0}.{e^{ – lambda .t}}). – Số hạt nhân X còn lại sau thời gian …

Lý thuyết Lý 12 – Chương 7 – PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠRead More »

Lý thuyết Lý 12 – Chương 7 – PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

I – PHẢN ỨNG HẠT NHÂNPhản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của các hạt nhân, được chia thành ư loại:– Phản ứng hạt nhân tự phát– Phản ứng hạt nhân kích thích II- CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN(A + B to C + D)1. Bảo toàn điện tích({Z_A} + {rm{ }}{Z_B} = …

Lý thuyết Lý 12 – Chương 7 – PHẢN ỨNG HẠT NHÂNRead More »