Lượng Tử ánh Sáng

Mức năng lượng của nguyên tử hydro xác định theo biểu thức  ({E_n} = frac{{13,6}}{{{n^2}}}eV) (với n = 1, 2, 3, …). Nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì hấp thụ được một photon làm bán kính quỹ đạo dừng của electron tăng lên 9 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra là 

Câu hỏi: Mức năng lượng của nguyên tử hydro xác định theo biểu thức  ({E_n} = frac{{13,6}}{{{n^2}}}eV) (với n = 1, 2, 3, …). Nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì hấp thụ được một photon làm bán kính quỹ đạo dừng của electron tăng lên 9 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên …

Mức năng lượng của nguyên tử hydro xác định theo biểu thức  ({E_n} = frac{{13,6}}{{{n^2}}}eV) (với n = 1, 2, 3, …). Nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì hấp thụ được một photon làm bán kính quỹ đạo dừng của electron tăng lên 9 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra là Read More »

Mức năng lượng của ng tử hidro có biểu thức  ({E_n} =  – frac{{13,6}}{{{n^2}}}eV) . Khi kích thích nguyên tử hidro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n bằng năng lượng 2,55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử hidro có thể phát ra là

Câu hỏi: Mức năng lượng của ng tử hidro có biểu thức  ({E_n} =  – frac{{13,6}}{{{n^2}}}eV) . Khi kích thích nguyên tử hidro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n bằng năng lượng 2,55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử hidro có thể phát ra …

Mức năng lượng của ng tử hidro có biểu thức  ({E_n} =  – frac{{13,6}}{{{n^2}}}eV) . Khi kích thích nguyên tử hidro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n bằng năng lượng 2,55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử hidro có thể phát ra làRead More »

Biết bán kính Bo là ({r_0} = 5,{3.10^{ – 11}})  m. Bán kính quỹ đạo dừng N trong nguyên tử hiđrô bằng 

Câu hỏi: Biết bán kính Bo là ({r_0} = 5,{3.10^{ – 11}})  m. Bán kính quỹ đạo dừng N trong nguyên tử hiđrô bằng  A. (47,{4.10^{ – 11}})m B. (132,{5.10^{ – 11}})m C. (84,{8.10^{ – 11}})m D. (21,{2.10^{ – 11}})m Đáp án đúng: C Ta có công thức: ({r_n} = {n^2}.{r_o}) với  ({r_o}) = 5,3.10-11 m Bán …

Biết bán kính Bo là ({r_0} = 5,{3.10^{ – 11}})  m. Bán kính quỹ đạo dừng N trong nguyên tử hiđrô bằng Read More »

Trong nguyên tử hydro, khi electron chuyển động trên quỹ đạo N thì có tốc độ bằng (cho biết bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m)

Câu hỏi: Trong nguyên tử hydro, khi electron chuyển động trên quỹ đạo N thì có tốc độ bằng (cho biết bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m) A. 5,475.105 m/s B. 2,19.106m/s C. 1,095.106m/s D. 3,7.105m/s Đáp án đúng: A Khi các electron chuyển động trên các quỹ đạo dừng có bán kính rn thì …

Trong nguyên tử hydro, khi electron chuyển động trên quỹ đạo N thì có tốc độ bằng (cho biết bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m)Read More »

Mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức:  ({E_n} =  – frac{{13,6}}{{{n^2}}}) (eV) (n = 1, 2, 3,…). Kích thích nguyên tử hiđrô từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo dừng n bằng phôtôn có năng lượng 2,856 eV. Tỉ số giữa bước sóng nhỏ nhất  và lớn nhất của bức xạ mà nguyên từ hiđrô có thể phát ra là

Câu hỏi: Mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức:  ({E_n} =  – frac{{13,6}}{{{n^2}}}) (eV) (n = 1, 2, 3,…). Kích thích nguyên tử hiđrô từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo dừng n bằng phôtôn có năng lượng 2,856 eV. Tỉ số giữa bước sóng nhỏ nhất  và lớn nhất của bức …

Mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức:  ({E_n} =  – frac{{13,6}}{{{n^2}}}) (eV) (n = 1, 2, 3,…). Kích thích nguyên tử hiđrô từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo dừng n bằng phôtôn có năng lượng 2,856 eV. Tỉ số giữa bước sóng nhỏ nhất  và lớn nhất của bức xạ mà nguyên từ hiđrô có thể phát ra làRead More »