Kiem tra Hinh hoc OXYZ

Cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 3} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 49).

Câu hỏi: Cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 3} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 49). Phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S)? A. (6{rm{x}} + 2y + 3{rm{z}} = 0) B. ({rm{2x}} + 3y …

Cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 3} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 49).Read More »

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng (Delta :left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 1 + t}\{y = t}\{z = 2 + 2t}end{array}} right.)

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng (Delta :left{ {begin{array}{*{20}{c}} {x = 1 + t}\ {y = t}\ {z = 2 + 2t} end{array}} right.) và đường thẳng (a:frac{{x – 2}}{1} = frac{{y – 1}}{2} = frac{z}{{ – 2}}), điểm ({rm{A}}left( {2;1;1} right)). Lập phương trình đường thẳng d đi qua A, cắt …

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng (Delta :left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 1 + t}\{y = t}\{z = 2 + 2t}end{array}} right.)Read More »

Cho đường thẳng (d:left{ begin{array}{l}x = 0\y = t\z = 2 – tend{array} right.).

Câu hỏi: Cho đường thẳng (d:left{ begin{array}{l} x = 0\ y = t\ z = 2 – t end{array} right.).Tìm phương trình đường vuông góc chung của d và trục Ox . A. (left{ begin{array}{l} x = 1\ y = t\ z = t end{array} right.) B. (left{ begin{array}{l} x = 0\ y = 2t\ …

Cho đường thẳng (d:left{ begin{array}{l}x = 0\y = t\z = 2 – tend{array} right.).Read More »

Cho mặt phẳng (left( P right):x – 2y – 3{rm{z}} + 14 = 0) và điểm  (Mleft( {1; – 1;1} right)).

Câu hỏi: Cho mặt phẳng (left( P right):x – 2y – 3{rm{z}} + 14 = 0) và điểm  (Mleft( {1; – 1;1} right)). Tìm tọa độ điểm M’ đối xứng với M qua (P). A. (Mleft( { – 1;3;7} right)) B. (Mleft( {1; – 3;7} right)) C. (Mleft( {2; – 3; – 2} right)) D. (Mleft( …

Cho mặt phẳng (left( P right):x – 2y – 3{rm{z}} + 14 = 0) và điểm  (Mleft( {1; – 1;1} right)).Read More »

Trong không gian Oxyz cho A(0; 1; 0), B(2; 2; 2), C(-2; 3; 1) và  đuờng thẳng d : (frac{{x – 1}}{2},, = ,,frac{{y + 2}}{{ – 1}},,

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz cho A(0; 1; 0), B(2; 2; 2), C(-2; 3; 1) và  đuờng thẳng d : (frac{{x – 1}}{2},, = ,,frac{{y + 2}}{{ – 1}},, = ,,frac{{z – 3}}{2}). Tìm điểm M thuộc d để thể tích tứ diện MABC bằng 3. A. (Mleft( { – frac{3}{2};,, – frac{3}{4};,,frac{1}{2}} right),,;,,,Mleft( { …

Trong không gian Oxyz cho A(0; 1; 0), B(2; 2; 2), C(-2; 3; 1) và  đuờng thẳng d : (frac{{x – 1}}{2},, = ,,frac{{y + 2}}{{ – 1}},,Read More »