Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị

Phương trình tiếp tuyến của hàm số

Đây là bài toán trong phần khảo sát hàm số Viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thịBài toán 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $(C)$ và điểm ${M_0}left( {{x_0};{y_0}} right) in (C).$ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị $(C)$ tại điểm ${M_0}left( {{x_0};{y_0}} right) in …

Phương trình tiếp tuyến của hàm sốRead More »

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm nhất biến. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm bậc nhất trên bậc nhất. Hàm nhất biến. Có dạng $y = frac{{ax + b}}{{cx + d}},;;ad ne bc.$ $left( a right)$ Tập xác định $D = mathbb{R}backslash left{ { – frac{d}{c}} right}$. $left( b right)$ Giới hạn và …

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biếnRead More »

Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số theo SGK giải tích 12 cơ bản Bài học gồm các phần sau: Lý thuyết Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc ba …

Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm sốRead More »

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc ba

Phương pháp: Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc ba $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ với $a ≠ 0.$ + Bước 1. Tập xác định: $D = R.$ + Bước 2. Đạo hàm: $y’ = 3a{x^2} + 2bx + c$, $Delta’ = {b^2} – 3ac.$ $Delta’ > 0$: Hàm số có $2$ cực trị. $Delta’ …

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc baRead More »

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm trùng phương

Phương pháp: Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trùng phương $y = a{x^4} + b{x^2} + c$ với $a ≠ 0.$ + Bước 1. TXĐ: $D=mathbb{R}.$ + Bước 2. Đạo hàm: ${y}’=4a{{x}^{3}}+2bx$ $=2x(2a{{x}^{2}}+b)$ $Rightarrow {y}’=0Leftrightarrow x=0$ hoặc ${{x}^{2}}=-frac{b}{2a}$. Nếu $abge 0$ thì $y$ có một cực trị ${{x}_{0}}=0.$ Nếu $ab 0,b ge 0$: Hàm số có $1$ …

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm trùng phươngRead More »

Lý thuyết Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số a) Sơ đồ chung các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (y=f(x)): Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số Bước 2: Khảo sát sự biến thiên: Xét …

Lý thuyết Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm sốRead More »