Học toán lớp 5

Học Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35

Giải Câu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 trang 64, 65, 66 – Kiểm tra cuối năm học – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm …

Học Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35Read More »

Học Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 61, 62 – Tuần 35 – Tiết 1

Giải bài tập 1,2,3,4 trang 61, 62 – Tiết 1. Luyện tập chung – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:  a) (dfrac{7}{8} times 1dfrac{2}{7} =  ldots ) b) (dfrac{4}{5}:2dfrac{1}{7} =  ldots ) c) (5,18 times …

Học Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 61, 62 – Tuần 35 – Tiết 1Read More »

Học Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 62, 63 – Tuần 35 – Tiết 2

Giải bài tập 1,2,3,4 trang 62, 63 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 0,6% của 32kg là …….. b) 85% của 360m là …….. …

Học Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 62, 63 – Tuần 35 – Tiết 2Read More »

Học Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Biểu đồ dưới đây cho biết số quyển vở mà mỗi lớp trong khối …

Học Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 2Read More »

Học Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 58 – Tuần 34 – Tiết 1

Giải bài tập 1,2,3,4 trang 58 – Tiết 1. Ôn tập về biểu đồ – Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Một ô tô phải đi quãng đường từ A đến B dài 126km. Tính thời gian …

Học Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 58 – Tuần 34 – Tiết 1Read More »

Giải Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35

Giải Câu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 trang 64, 65, 66 – Kiểm tra cuối năm học – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm …

Giải Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35Read More »

Giải Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 61, 62 – Tuần 35 – Tiết 1

Giải bài tập 1,2,3,4 trang 61, 62 – Tiết 1. Luyện tập chung – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:  a) (dfrac{7}{8} times 1dfrac{2}{7} =  ldots ) b) (dfrac{4}{5}:2dfrac{1}{7} =  ldots ) c) (5,18 times …

Giải Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 61, 62 – Tuần 35 – Tiết 1Read More »

Giải Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 62, 63 – Tuần 35 – Tiết 2

Giải bài tập 1,2,3,4 trang 62, 63 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 0,6% của 32kg là …….. b) 85% của 360m là …….. …

Giải Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 62, 63 – Tuần 35 – Tiết 2Read More »

Giải Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Biểu đồ dưới đây cho biết số quyển vở mà mỗi lớp trong khối …

Giải Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 2Read More »

Giải Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 58 – Tuần 34 – Tiết 1

Giải bài tập 1,2,3,4 trang 58 – Tiết 1. Ôn tập về biểu đồ – Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Một ô tô phải đi quãng đường từ A đến B dài 126km. Tính thời gian …

Giải Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 58 – Tuần 34 – Tiết 1Read More »