Hình học OXYZ

Cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 3} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 49).

Câu hỏi: Cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 3} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 49). Phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S)? A. (6{rm{x}} + 2y + 3{rm{z}} = 0) B. ({rm{2x}} + 3y …

Cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 3} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 49).Read More »

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng (Delta :left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 1 + t}\{y = t}\{z = 2 + 2t}end{array}} right.)

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng (Delta :left{ {begin{array}{*{20}{c}} {x = 1 + t}\ {y = t}\ {z = 2 + 2t} end{array}} right.) và đường thẳng (a:frac{{x – 2}}{1} = frac{{y – 1}}{2} = frac{z}{{ – 2}}), điểm ({rm{A}}left( {2;1;1} right)). Lập phương trình đường thẳng d đi qua A, cắt …

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng (Delta :left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 1 + t}\{y = t}\{z = 2 + 2t}end{array}} right.)Read More »

Cho đường thẳng (d:left{ begin{array}{l}x = 0\y = t\z = 2 – tend{array} right.).

Câu hỏi: Cho đường thẳng (d:left{ begin{array}{l} x = 0\ y = t\ z = 2 – t end{array} right.).Tìm phương trình đường vuông góc chung của d và trục Ox . A. (left{ begin{array}{l} x = 1\ y = t\ z = t end{array} right.) B. (left{ begin{array}{l} x = 0\ y = 2t\ …

Cho đường thẳng (d:left{ begin{array}{l}x = 0\y = t\z = 2 – tend{array} right.).Read More »

Cho mặt phẳng (left( P right):x – 2y – 3{rm{z}} + 14 = 0) và điểm  (Mleft( {1; – 1;1} right)).

Câu hỏi: Cho mặt phẳng (left( P right):x – 2y – 3{rm{z}} + 14 = 0) và điểm  (Mleft( {1; – 1;1} right)). Tìm tọa độ điểm M’ đối xứng với M qua (P). A. (Mleft( { – 1;3;7} right)) B. (Mleft( {1; – 3;7} right)) C. (Mleft( {2; – 3; – 2} right)) D. (Mleft( …

Cho mặt phẳng (left( P right):x – 2y – 3{rm{z}} + 14 = 0) và điểm  (Mleft( {1; – 1;1} right)).Read More »

Trong không gian Oxyz cho A(0; 1; 0), B(2; 2; 2), C(-2; 3; 1) và  đuờng thẳng d : (frac{{x – 1}}{2},, = ,,frac{{y + 2}}{{ – 1}},,

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz cho A(0; 1; 0), B(2; 2; 2), C(-2; 3; 1) và  đuờng thẳng d : (frac{{x – 1}}{2},, = ,,frac{{y + 2}}{{ – 1}},, = ,,frac{{z – 3}}{2}). Tìm điểm M thuộc d để thể tích tứ diện MABC bằng 3. A. (Mleft( { – frac{3}{2};,, – frac{3}{4};,,frac{1}{2}} right),,;,,,Mleft( { …

Trong không gian Oxyz cho A(0; 1; 0), B(2; 2; 2), C(-2; 3; 1) và  đuờng thẳng d : (frac{{x – 1}}{2},, = ,,frac{{y + 2}}{{ – 1}},,Read More »

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m thì người đó cách gương cũng bằng 1,5m

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m thì người đó cách gương cũng bằng 1,5m Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm (Aleft( {a;0;a} right),Bleft( {0;a;a} right),Cleft( {a;a;0} right)). Mặt phẳng (ABC) cắt các …

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m thì người đó cách gương cũng bằng 1,5mRead More »

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Cho đường thẳng (d:frac{{x – 3}}{1} = frac{{y – 4}}{2} = frac{z}{2}) và mặt phẳng (left( gamma  right):2{rm{x}} – y + 3{rm{z}} + 4 = 0.) Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẩng (left( gamma  right).)

Câu hỏi: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Cho đường thẳng (d:frac{{x – 3}}{1} = frac{{y – 4}}{2} = frac{z}{2}) và mặt phẳng (left( gamma  right):2{rm{x}} – y + 3{rm{z}} + 4 = 0.) Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẩng (left( gamma  right).) A. (left( {0;4;0} right).) B. …

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Cho đường thẳng (d:frac{{x – 3}}{1} = frac{{y – 4}}{2} = frac{z}{2}) và mặt phẳng (left( gamma  right):2{rm{x}} – y + 3{rm{z}} + 4 = 0.) Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẩng (left( gamma  right).)Read More »

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ điểm B đối xứng với điểm (Aleft( {1;2;1} right)) qua mặt phẳng (left( P right):y – z = 0) là:

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ điểm B đối xứng với điểm (Aleft( {1;2;1} right)) qua mặt phẳng (left( P right):y – z = 0) là: A. (left( {1; – 2;1} right)) B. (left( {2;1;1} right)) C. (left( { – 1;1;2} right)) D. (left( {1;1;2} right)) Hãy chọn trả …

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ điểm B đối xứng với điểm (Aleft( {1;2;1} right)) qua mặt phẳng (left( P right):y – z = 0) là:Read More »

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (Aleft( {5;3; – 1} right),Bleft( {2;3; – 4} right))(Cleft( {1;2;0} right)). Tọa độ điểm D đối xứng với C qua đường thẳng AB là:

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (Aleft( {5;3; – 1} right),Bleft( {2;3; – 4} right))(Cleft( {1;2;0} right)). Tọa độ điểm D đối xứng với C qua đường thẳng AB là: A. (left( {6; – 5;4} right)) B. (left( { – 5;6;4} right)) C. (left( {4;6; – 5} right)) …

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (Aleft( {5;3; – 1} right),Bleft( {2;3; – 4} right))(Cleft( {1;2;0} right)). Tọa độ điểm D đối xứng với C qua đường thẳng AB là:Read More »