Hàm số phân thức

Tìm tất cả các điểm thuộc đồ thị hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{x – 1}}) có khoảng cách đến trục hoành bằng 1.

Câu hỏi: Tìm tất cả các điểm thuộc đồ thị hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{x – 1}}) có khoảng cách đến trục hoành bằng 1. A. (Mleft( {0; – 1} right),Nleft( { – 2;1} right)) B. (Mleft( { – 2;1} right)) C. (Mleft( {0; – 1} right),Nleft( { – 1; – 1} right)) …

Tìm tất cả các điểm thuộc đồ thị hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{x – 1}}) có khoảng cách đến trục hoành bằng 1.Read More »

Cho hàm số (y = frac{{ – 2x – 3}}{{x – 1}}) . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{ – 2x – 3}}{{x – 1}}) . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? A. Đồ thị hàm số đã cho không có điểm cực trị B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (left( { – infty ;1} right)) và (left( {1; + infty …

Cho hàm số (y = frac{{ – 2x – 3}}{{x – 1}}) . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?Read More »

Cho đồ thị (left( C right):y = frac{{x – 3}}{{x + 1}}). Biết rằng, có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị (C) và cách đều hai trục tọa độ. Giả sử các điểm đó lần lượt là M và N. Tìm độ dài đoạn thẳng MN.

Câu hỏi: Cho đồ thị (left( C right):y = frac{{x – 3}}{{x + 1}}). Biết rằng, có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị (C) và cách đều hai trục tọa độ. Giả sử các điểm đó lần lượt là M và N. Tìm độ dài đoạn thẳng MN. A. (MN = 4sqrt 2 ) …

Cho đồ thị (left( C right):y = frac{{x – 3}}{{x + 1}}). Biết rằng, có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị (C) và cách đều hai trục tọa độ. Giả sử các điểm đó lần lượt là M và N. Tìm độ dài đoạn thẳng MN.Read More »

Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm bất kỳ thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 1}}.)

Câu hỏi: Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm bất kỳ thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 1}}.) A. (2sqrt 3 ).  B. (2sqrt 5 ). C. (1). D. (2sqrt 2 ). trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới Đáp án đúng: …

Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm bất kỳ thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 1}}.)Read More »

Đồ thị hàm số (y = 2{x^4} – 7{x^2} + 4) cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

Câu hỏi: Đồ thị hàm số (y = 2{x^4} – 7{x^2} + 4) cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới Đáp án đúng: C Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số và trục …

Đồ thị hàm số (y = 2{x^4} – 7{x^2} + 4) cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?Read More »