Hàm Số

Cho đồ thị hàm số (y = a{x^4} + b{x^3} + c) đạt cực đại tại (Aleft( {0;3} right)) và cực tiểu (Bleft( { – 1;5} right)). Tính giá trị của (P = a + 2b + 3c)

Câu hỏi: Cho đồ thị hàm số (y = a{x^4} + b{x^3} + c) đạt cực đại tại (Aleft( {0;3} right)) và cực tiểu (Bleft( { – 1;5} right)). Tính giá trị của (P = a + 2b + 3c) A. (P =  – 5) B. (P =  – 9) C. (P =  – 15) …

Cho đồ thị hàm số (y = a{x^4} + b{x^3} + c) đạt cực đại tại (Aleft( {0;3} right)) và cực tiểu (Bleft( { – 1;5} right)). Tính giá trị của (P = a + 2b + 3c)Read More »

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = m{x^3} + left( {m + 2} right){x^2} + x – 1) có cực đại và cực tiểu.

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = m{x^3} + left( {m + 2} right){x^2} + x – 1) có cực đại và cực tiểu. A. (m > 1) B. (m ne  – 2) C. (m ne 0) D. (forall m in mathbb{R}) Hãy chọn …

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = m{x^3} + left( {m + 2} right){x^2} + x – 1) có cực đại và cực tiểu.Read More »

Tìm giá trị cực tiểu ({y_{CT}}) của hàm số (y = 2{x^3} + 3{x^2} – 12x + 2.)

Câu hỏi: Tìm giá trị cực tiểu ({y_{CT}}) của hàm số (y = 2{x^3} + 3{x^2} – 12x + 2.) A. ({y_{CT}} =  – 21) B. ({y_{CT}} =  – 5) C. ({y_{CT}} = 6) D. ({y_{CT}} =  – 6) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp …

Tìm giá trị cực tiểu ({y_{CT}}) của hàm số (y = 2{x^3} + 3{x^2} – 12x + 2.)Read More »

Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2}). Khoảng cách giữa các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số là:

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2}). Khoảng cách giữa các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số là: A. (frac{1}{{sqrt 5 }}) B. (2sqrt 5 ) C. 2 D. (sqrt 5 ) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp …

Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2}). Khoảng cách giữa các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số là:Read More »

Cho hàm số (y = {x^4} – 2{x^2} + 1). Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng:

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^4} – 2{x^2} + 1). Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng: A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Ta có (y’ …

Cho hàm số (y = {x^4} – 2{x^2} + 1). Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng:Read More »

Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là :

Câu hỏi: Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là : A. Luôn có trục đối xứng  B. Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng  C. Luôn có tâm đối xứng D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi …

Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là :Read More »

Trong các hàm sô sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trân tập xác định ?

Câu hỏi: Trong các hàm sô sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trân tập xác định ? A. (y = {x^3} – 3{x^2} – 6) B. (y = {x^4} – 3{x^2} – 1) C. (y = frac{{2x + 1}}{{x – 1}}) D. (y = frac{{{x^2} + 3x + 5}}{{x – 1}}) Đáp …

Trong các hàm sô sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trân tập xác định ?Read More »

Cho hàm số (y = frac{{3x + 2}}{{x + 2}}) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là :

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{3x + 2}}{{x + 2}}) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là : A. (-1 ;-1) và (-3 ;7) B. (1 ;-1) và (3 ;-7) C. (1 ;1) và (3 ;7) D. (-1 ;1) và (-3 ;-7) Đáp án đúng: A Hãy trả …

Cho hàm số (y = frac{{3x + 2}}{{x + 2}}) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là :Read More »

Cho hàm số (y = – {x^3} – x + 1) có đồ thị (C) và đường thẳng (d:y = – x + {m^2}). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = – {x^3} – x + 1) có đồ thị (C) và đường thẳng (d:y = – x + {m^2}). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Đồ thị (C) luôn cắt đường thẳng d tại ba điểm phân biệt  B. Đồ thị (C) luôn cắt đường thẳng d …

Cho hàm số (y = – {x^3} – x + 1) có đồ thị (C) và đường thẳng (d:y = – x + {m^2}). Khẳng định nào sau đây là đúng?Read More »