Giải Vở Bài Tập Toán lớp 3

Giải Phần 1, 2 trang 84 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4

Giải Phần 1, 2 trang 84 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, …

Giải Phần 1, 2 trang 84 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 83 bài 156 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Tính giá trị của biểu thức : 1. Tính giá trị của biểu thức : a. (10728 + 11605) x 2 = b. (45728 – 24811) x 4 = c. 40435 – 32528 : 4 …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 82 bài 155 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? 1. Một người đi xe …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4Read More »

Giải Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4

Giải câu 1, 2, 3 trang 81 bài 154 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ? 1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào …

Giải Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4Read More »

Giải Câu 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4

Giải câu 1, 2, 3 trang 80 bài 153 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ? 1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế …

Giải Câu 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4Read More »