Giải Vở Bài Tập Toán lớp 2

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Số? 1. Số? 2. Số? a) Số liền sau của 99 là….     b) Số liền trước của 11 là…. 3. Tính: 4. Mẹ mua 25 quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam? 5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm. 6. Số? Số …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Viết (theo mẫu): 1. Viết (theo mẫu): Mẫu:  28 = 20 + 8            96 = ……             47 = …..           34 = ……..              55 = …               69 = ….. 2. Đặt tính …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Viết số: 1. Viết số a) Các số từ 90 đến 100 là:…………………………… b) Các số tròn chục và bé hơn 70 là:…………………….. 2. Số ? a) Số liền sau của 79 là…. b) Số liền trước của 90 là…. c) Số liền sau của 99 là… d) Số liền trước của 11 là…. …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Tính nhẩm (eqalign{& a),,80,, – ,,20,, – ,,10,, = ,…, cr & ,,,,,80,, – ,,30,,, = ,…, cr & b),70,,, – ,,,30,, – ,,20,, = ,…, cr & ,,,,,70,, – ,,50,,, = ,…, cr & c),,90,, – ,,20,, – ,,20,, = ,… cr & ,,,,,,90,, – ,,40,,, = ,…, cr} )  2. Đặt tính …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Viết số thích hợp vào ô trống: 1. Viết số thích hợp vào ô trống: Số bị trừ 28 60 98 79 16 75 Số trừ 7 10 25 70 0 75 Hiệu             2. Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết: a) Số bị trừ là 79, …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83 phần 6

3.Đặt tính rồi tính :   (eqalign{  & 859……958  cr  & 700……698  cr  & 599……601 cr} )                                            (eqalign{  & 300 + 7{rm{         }}……307  cr  & 600 + 80 + 4{rm{  }}…..648  cr  & 300 + 76{rm{       }}…..386 cr} ) 2. a)Khoanh vào số bé nhất : 672 ; 762 ; 567 ; 576. b)Viết các …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83 phần 6Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 81 phần 6

1.Viết (theo mẫu) : 1.Viết (theo mẫu) : Đọc số Viết số Trăm Trục Đơn vị Năm trăm mười bảy 517 5 1 7 Hai trăm tám mươi lăm           934           2 0 8     7 2 0   2.Số ?   (eqalign{  & 624…..542  …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 81 phần 6Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 79 phần 6

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 2.Khoanh vào chữ đặt trước chú lợn chứa ít tiền nhất   3.Tính : 200 đồng + 500 đồng =…………….              800 đồng + 100 đồng = …………….. 900đồng – 400 đồng =…………….               700 đồng – …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 79 phần 6Read More »

Giải Câu 1, 2, 3 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 80 phần 6

1.Trong túi An có các tờ giấy bạc sau : 1.Trong túi An có các tờ giấy bạc sau :   a)Hỏi trong tú An có tất cả bao nhiêu tiền ? b)An mua bút chì hết 700 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền ? Bài giải             …………………………………………………………………………………………             …………………………………………………………………………………………             ………………………………………………………………………………………… …

Giải Câu 1, 2, 3 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 80 phần 6Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 78 phần 6

1.Tính : 1.Tính : (matrix{    +   cr    {}  cr  } matrix{   {43}  cr    {underline {47} }  cr    {….}  cr  } )              (matrix{    +   cr    {}  cr  } matrix{   {25}  cr    {underline {68} }  cr    {….}  cr  } )                      (matrix{    +   cr    {}  cr  } matrix{   {37}  cr  {underline {19} }  cr    {….}  cr  } )              …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 78 phần 6Read More »