Giai SBT hoa 11 chuong 9

Bài 46: Luyện tập Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 9.27 trang 68 SBT Hóa 11  Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? A. Tất cả các anđehit no, đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức xeton và chức ancol. B. Tất cả các xeton no đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân …

Bài 46: Luyện tập Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 45: Axit Cacboxylic – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 trang 66 sách bài tập (SBT) hóa học 11 9.13. Chất  có tên là ? A. axit 2-metylpropanoic. B. axit 2-metylbutanoic. C. axit 3-metylbuta-1-oic. D. axit 3-metylbutanoic. 9.14. Axit propionic có công thức cấu tạo : A. CH3-CH2-CH2-COOH. B. CH3-CH2-COOH. C. CH3-COOH. D. CH3-[CH2]3-COOH. 9.15. Bốn chất sau đây đều có …

Bài 45: Axit Cacboxylic – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 44 Hóa lớp 11: Anđehit – Xeton – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64 SBT Hóa 11 9.1. Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit ? A. H – CH = O. B. O = CH – CH = O. C.. D. CH3 – CH = O. 9.2. Tên đúng của chất CH3-CH2-CH2-CHO …

Bài 44 Hóa lớp 11: Anđehit – Xeton – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »