Giai SBT hoa 11 chuong 7

Bài 36: Luyện tập Hidrocacbon thơm – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài tập trắc nghiệm 7.12, 7.13 trang 51 Hóa 11 7.12. Có bốn tên gọi : o-xilen, o-đimetylbenzen, 1,2-đimetylbenzen, etylbenzen. Đó là tên của A. 1 chất. B. 2 chất.     C. 3 chất. D. 4 chất. 7.13. Có 5 công thức cấu tạo:      Đó là công thức của mấy chất ? A. 1 chất. …

Bài 36: Luyện tập Hidrocacbon thơm – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 35: Benzen và đồng đẳng – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài tập trắc nghiệm 7.1, 7.2 7.1. Chất  có tên là gì ? A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen. B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen. C. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen. D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen. 7.2 Chất có tên là gì ? A. 1,4-đimetyl-6-etylbenzen. B. 1,4-đimety1-2-etylbenzen. C. 2-etyl-1,4-đimetylbenzen. D. 1-etyl-2,5-đimetylbenzen. Bài 7.3, 7.4 trang 50 Hóa 11 7.3. Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo : C6H5-CH=CH2. Nhận …

Bài 35: Benzen và đồng đẳng – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »