Giai SBT hoa 11 chuong 6

Bài 29: Anken – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài tập trắc nghiệm 6.1, 6.2, 6.3 Hóa 11 6.1. Hợp chất có tên là gì ? A. 2-đimetylpent-4-en B. 2,2-đimetylpent-4-en C. 4-đimetylpent-l-en D. 4,4-đimetylpent-l -en 6.2. Hợp chấtcó tên là gì ? A. 3-metylenpentan B. 1,1-đietyleten C. 2-etylbut-1-en D. 3-etylbut-3-en 6.3. Mỗi nhận xét sau đây đúng hay sai ? 1. Tất cả các anken đều có …

Bài 29: Anken – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 30: Ankadien – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 6.14, 6.15, 6.16 trang 43 SBT Hóa 11 6.14. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol. Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H8Br2 tối đa có thể thu được là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 6.15. Trong các chất dưới đây, …

Bài 30: Ankadien – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 33: Luyện tập: Ankin – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 6.32, 6.33 trang 47 6.32. 1. Công thức phân tử nào cho dưới đây phù hợp với penten ? A. C5H8                     B. C5H10 C. C5H12                    D. C3H6 2. Hợp chất nào dưới đây là ankin ? A. C2H2                    B. C8H8 C. C4H4            …

Bài 33: Luyện tập: Ankin – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 32: Ankin – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 6.25 trang 46  SBT hóa học 11 6.25. Chất có tên là gì ? A. 2,2-đimetylbut-1-in B. 2,2-đimetylbut-3-in C. 3,3-đimetylbut-1-in D. 3,3-đimetylbut-2-in Bài 6.26, 6.27 trang 46 6.26. Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch (AgN{O_3}) trong amoniac tạo thành kết tủa ? …

Bài 32: Ankin – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 31: Luyện tập Anken và Ankadien – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 6.20, 6.21 trang 45 SBT hóa học 11 6.20. Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho đúng. Tên chất Công thức cấu tạo 1 4-etyl-2-metylhexan A  ({(C{H_3})_3}CC{H_2}C{(C{H_3})_3}) 2 1,1-etylmetylxiclopropan B  ({(C{H_3})_2}CHC{H_2}CH{(C{H_2}C{H_3})_2}) 3 3,3-dimetylbut-1-en C  ({(C{H_3})_2}C = C{(C{H_3})_2}) 4 divinyl D  (C{H_2} = CHC{(C{H_3})_3}) 5 isopropylxiclopropan E  (C{H_2} = CHC(C{H_3}) = C{H_2}) 6 isopren …

Bài 31: Luyện tập Anken và Ankadien – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »