Giai SBT hoa 10 chuong 6

Bài 34: Luyện tập Oxi và lưu huỳnh – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài tập trắc nghiệm 6.68 , 6.69, 6.70,6.71 6.68. Cho biết PTHH : (NO_2 + SO_2 → NO + SO_3) Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng ? A. (NO_2) là chất khử, (SO_2) là chất oxi hoá. B. (NO_2) là chất oxi hoá, (SO_2)  là chất khử. …

Bài 34: Luyện tập Oxi và lưu huỳnh – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »