Giai SBT hoa 10 chuong 1

Bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài 1.71 trang 12 Nguyên tử photpho ({}_{15}^{31}P) có khối lượng m = 30,98u. Số khối của photpho là A. 30,98.           B. 31.          C. 30,98 g/mol.           D. 15 Nguyên tử khối của P là A. 30,98.           B. 31.        C. 30,98 g/mol.  …

Bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài 1.39,1.40,1.41,1.42 trang 9 SBT Hóa học 10 1.39 Hãy cho biết điều khẳng định nào dưới đây là đúng ? A.Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng số electron. B.Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng số proton. C. Trong một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng …

Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài tập trắc nghiệm 1.12 ,1.13 trang 5 SBT Hóa 10 1.12. Ba nguyên tử X, Y, Z có số proton và số nơtron như sau : X : 20 proton và 20 nơtron, Y: 18 proton và 22 nơtron, Z : 20 proton và 22 nơtron. a) Những nguyên tử là các đồng vị của …

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »

Bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử – Giải sách bài tập Hóa 10

Bài 3: Luyện tập – Thành phần nguyên tử – SBT Hóa lớp 10 – Giải bài tập bài 1.30 – 1.38 trang 8, 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Bài 1.30 trang 8 SBT Hóa học 10 Dưới đây là thành phần phần trăm của các đồng vị thuộc hai nguyên tố …

Bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử – Giải sách bài tập Hóa 10Read More »