Giai sbt chuong 7 Ly 12 cb

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 cơ bản

35.1. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi A. prôtôn, nơtron và êlectron. B. nơtron và êlectron. C. prôtôn, nơtron. D. prôtôn và êlectron. 35.2. Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân A. có cùng khối lượng. B. cùng số z, khác số A. C. cùng số z, cùng số A. D. cùng số A. …

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 cơ bảnRead More »

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 cơ bản

36.1.Lực hạt nhân là lực nào sau đây ? A. Lực điện. B. Lực từ C. Lực tương tác giữa các nuclôn. D. Lực tương tác giữa các thiên hà. 36.2. Độ hụt khối của hạt nhân ({}_Z^AX) là A. (Delta m = N{m_n} – Z{m_p}) B.(Delta m =m- N{m_p} – Z{m_p}) C. (Delta m …

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 cơ bảnRead More »

Bài 37. Phóng xạ – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 cơ bản

37.1. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ A. giảm đều theo thời gian. B. giảm theo đường hypebol. C. không giảm. D. giảm theo quy luật hàm số mũ. 37.2. Giữa hằng số phân rã (lambda) và chu kì bán rã T có mối liên hệ là : A. (lambda …

Bài 37. Phóng xạ – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 cơ bảnRead More »

Bài 38. Phản ứng phân hạch – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 cơ bản

38.1. Hạt nhân nào sau đây không thể phán hạch ? . A. ({}_{92}^{239}U) B. ({}_{92}^{238}U) C. ({}_{6}^{12}C) D.({}_{94}^{239}Pb) 38.2. Hãy chọn câu trả lời sai? Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ? A. Sau mỗi lần phân hạch, số n giải phóng phải lớn …

Bài 38. Phản ứng phân hạch – Giải Sách bài tập Lý lớp 12 cơ bảnRead More »