Giai SBT chuong 6 hoa 12

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 29. Luyện tập . Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Giải Hóa 12 Bài 29. Luyện tập . Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm. Bài 6.91, 6.92 trang 68 6.91. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit ? A. Al2O3 được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(NO3)3. B. Al2O3 bị khử bởi co ở nhiệt độ cao.  C. Al2O3 tan …

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 29. Luyện tập . Tính chất của nhôm và hợp chất của nhômRead More »

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Giải Sách bài tập Hóa 12 bài 28. Luyện tập . Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng ========== Bài 6.74, 6.75, 6.76 trang 66 SBT Hóa 12 6.74. Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch sau: BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây …

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngRead More »

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 6.50, 6.51,6.52, 6.53, 6.54 trang 62 6.50. Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây ? A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat. B. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat. C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. D. Cho Al2O3 tác dụng với nước. 6.51. Chỉ …

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhômRead More »

Giải sách bài tập Hóa 12 – bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

SBT Hóa lớp 12 – Hướng dẫn giải bài tập 6.1 đến 6.18 trang 55, 56, 57 sách baì tập (SBT) Hóa học 12 Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 54 sách bài tập (SBT) Hóa học 12 6.1. Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới …

Giải sách bài tập Hóa 12 – bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềmRead More »

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng

Bài 26 Hóa 12.Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ – Hướng dẫn giải bài 6.19 đến bài 6.49 trang 59, 60, 61  sách bài tập (SBT) Hóa học 12. Bài 6.31,6.32 trang 59 6.31.   Cho a gam hỗn hợp BaC03 và CaC03 tác dụng hết với V lít dung dịch …

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúngRead More »