Giai SBT chuong 5 hoa 9

Bài 44: Rượu etylic – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 44.1 A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là C2HóO, C3H80, C4H10O. Hãy viết công thức cấu tạo của A, B, c biết cả ba chất đều tác dụng được với natri giải phóng hiđro. Trả lời  : A, B, C tác dụng được với Na …

Bài 44: Rượu etylic – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 46.1  A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau . –    Khi đốt cháy A, B đều thu được số mol C02 bằng số mol H20. –    B lầm mất màu dung dịch brom. –    C tắc dụng được với Na. –    A tác dụng được với Na và …

Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 45: Axit axetic – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 45.1 Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau: a) (? + ? to C{H_3}{rm{COONa + }}{{rm{H}}_2} uparrow ) b) (? + ? to C{H_3}{rm{COONa + }}{{rm{H}}_2}O + C{O_2}) c) (C{H_3}{rm{COOH + ?}} to {(C{H_3}{rm{COO}})_2}Ca + ? +  uparrow ) d) (? + Mg to {(C{H_3}{rm{COO}})_2}Mg +  uparrow ) e) (? + C{rm{uS}}{O_4} …

Bài 45: Axit axetic – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 48: Luyện tập – Rượu etylic, axit axetic, và chất béo – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 48.1  Có các chất sau : C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, (C17H35C00)3C3H5. a)  Những chất nào tan nhiều trong nước ? b)  Những chất nào có phản ứng thủy phân ? c)   Những chất nào có thể chuyển đổi trực tiếp cho nhau ? Hãy viết các phương trình hoá học. Trả lời : a) Các chất …

Bài 48: Luyện tập – Rượu etylic, axit axetic, và chất béo – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 47: Chất béo – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 47.1 Tiến hành các thí nghiệm sau : Cho vào ống nghiệm khoảng 3 ml cồn 96°, sau đó nhỏ một vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm. Quan sát sự hoà tan của dầu ăn trong cồn. Thêm từ từ nước vào trong ống nghiệm (mỗi lần khoảng 1 ml), quan sát hiện …

Bài 47: Chất béo – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 52 Tinh bột và xenlulozơ – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 52.1  Phát biểu đúng là : A. Tinh bột và xenlulozơ dễ tan trong nước. B. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước. C. Tinh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trone nước nóng. D. Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần …

Bài 52 Tinh bột và xenlulozơ – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 54. Polime – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 54.1 Nhận xét nào sau đây đúng ? A. Polime là những chất dễ bay hơi. B. Polime là những tính chất dễ tan trong nước. C. Polime chỉ được tạo ra bởi con người và không có trong tự nhiên. D. Polime là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước. …

Bài 54. Polime – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 53: Protein – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 53.1  Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau : A. Protein có khối lượng phân tử lớn và cấu tạo đơn giản. B. Protein có khối lượng phân tử lớn và do nhiều phân tử amino axit giống nhau tạo nênề C. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu …

Bài 53: Protein – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »