Giai SBT chuong 5 giai tich 11 nang cao

Bài 1: Khái niệm đạo hàm – Giải SBT chương 5 Giải tích 11 nâng cao

Câu 5.1 trang 178 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho hàm số (y = root 3 of x ) Chứng minh rằng: (y’left( x right) = {1 over {3root 3 of {{x^2}} }},,left( {x ne 0} right)) Giải Với mỗi (a ne 0,) ta tính đạo hàm của hàm số …

Bài 1: Khái niệm đạo hàm – Giải SBT chương 5 Giải tích 11 nâng caoRead More »

Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác – Giải SBT chương 5 Giải tích 11 nâng cao

Câu 5.19 trang 182 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm các giới hạn sau a) (mathop {lim }limits_{x to 0} {{tan 3x} over {tan 5x}}) b) (mathop {lim }limits_{x to 0} {{cos 2x – 1} over {{{sin }^2}3x}}) c) (mathop {lim }limits_{x to 0} {{tan x – sin x} over {{x^3}}}) d) (mathop {lim …

Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác – Giải SBT chương 5 Giải tích 11 nâng caoRead More »

Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm – Giải SBT chương 5 Giải tích 11 nâng cao

Câu 5.8 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tính đạo hàm của các hàm số sau a) ({x over n} + {n over x} + {{{x^2}} over {{m^2}}} + {{{m^2}} over {{x^2}}}) (m, n là hằng số); b) (y = sqrt x left( {{x^3} – sqrt x + 1} right)) c) (y = …

Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm – Giải SBT chương 5 Giải tích 11 nâng caoRead More »

Bài 5: Đạo hàm cấp cao – Giải SBT chương 5 Giải tích 11 nâng cao

Câu 5.32 trang 184 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tính đạo hàm đến cấp đã chỉ ra của các hàm số sau a) (y = xsin 2x,,,,,left( {y”} right)) b) (y = {cos ^2}x,,,,,,left( {y”’} right)) c) (y = {x^4} – 3{x^3} + {x^2} – 1,,,,,,left( {{y^{left( n right)}}} right)) d) (y = {1 …

Bài 5: Đạo hàm cấp cao – Giải SBT chương 5 Giải tích 11 nâng caoRead More »

Bài 4: Vi phân – Giải SBT chương 5 Giải tích 11 nâng cao

Câu 5.28 trang 183 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho hàm số (y = {x^3} – x) Tính (Delta y) và dy tại ({x_0} = 2) với (Delta x) lần lượt nhận giá trị (Delta x = 1;Delta x = 0;Delta x = 0,01). Tìm giá trị tương ứng của sai số tuyệt đối (Delta = left| {Delta …

Bài 4: Vi phân – Giải SBT chương 5 Giải tích 11 nâng caoRead More »