Giai SBT chuong 4 hoa 9

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và Hóa học hữu cơ – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 34.1 trang 43 Sách bài tập Hóa học 9 Có các chất sau : CaC03, Na2C03, C2H6, Ç2H6O, CO, C2H4, C2H502N. Các hợp chất trên đều là A. hợp chất vô cơ. B. hợp chất hữu cơ. C. hợp chất chứa cacbon. D. hợp chất chứa oxi Bài 34.2 trang 43 SBT Hóa 9 …

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và Hóa học hữu cơ – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 35.1 trang 44 Sách bài tập Hóa học 9 Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H10O là : A. 2 ;            B. 7 ;           C. 3 ;            D. 5. Bài 35.2 trang 44 …

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »