Giai SBT chuong 4 giai tich 12 nang cao

Bài 2: Căn bậc hai của số phức, phương trình bậc hai – Giải SBT chương 4 Giải tích 12 nâng cao

Bài 4.15 Hỏi khi số thức a thay đổi tùy ý thì các điểm của mặt phẳng phức biểu diễn các căn bậc hai của a + i vạch nên đường nào ? Giải Viết (z = x + yileft( {x,y in R} right)) thì ({z^2} = a + i Leftrightarrow left{ matrix{{x^2} – {y^2} …

Bài 2: Căn bậc hai của số phức, phương trình bậc hai – Giải SBT chương 4 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 3: Dạng lượng giác của số phức. Ứng dụng – Giải SBT chương 4 Giải tích 12 nâng cao

Bài 4.25 Cho hai số phức khác 0 là (z = rleft( {{rm{cos}}varphi  + isin varphi } right)) và (z’ = r’left( {{rm{cos}}varphi ‘ + isin varphi ‘} right),left( {r,r’,varphi ,varphi ‘ in R} right)) Tìm điều kiện cần và đủ về (r,r’,varphi ,varphi ‘) để (z = z’) Giải (z = z’) khi và chỉ khi hoặc (r’ = r,varphi …

Bài 3: Dạng lượng giác của số phức. Ứng dụng – Giải SBT chương 4 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Ôn tập chương IV – Số phức – Giải SBT chương 4 Giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong bốn phương án đã cho để được khẳng định đúng. Câu 4.38  Với mọi số ảo z, số ({z^2} + {left| z right|^2}) là (A) Số thực dương                               (B) Số thực âm (C) Số 0      …

Ôn tập chương IV – Số phức – Giải SBT chương 4 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 1: Số phức – Giải SBT chương 4 Giải tích 12 nâng cao

Bài 4.4 a) Các điểm A, B, C và A’, B’, C’ trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số (1 – i),                   (2 + 3i),                   (3 + i)  và   (3i),          (3 – 2i),  …

Bài 1: Số phức – Giải SBT chương 4 Giải tích 12 nâng caoRead More »