Giai SBT chuong 4 giai tich 11 nang cao

Bài 8: Hàm số liên tục – Giải SBT chương 4 Giải tích 11 nâng cao

Câu 4.60 trang 144 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Xét tính liên tục của các hàm số sau tại điểm cho trước: a) (fleft( x right) = left{ matrix{ {x^2} + 4text{ với }x 2x + 1text{ với }x ge 2 hfill cr} right.) tại đểm (x = 2) …

Bài 8: Hàm số liên tục – Giải SBT chương 4 Giải tích 11 nâng caoRead More »

Ôn tập chương IV – Giới hạn – Giải SBT chương 4 Giải tích 11 nâng cao

Câu 4.68 trang 145 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. a) (lim left( {{{{n^2} – n} over {1 – 2{n^2}}} + {{2sin {n^2}} over {sqrt n }}} right)) là (A) ({1 over 2};) (B)( – 1) ; (C)( – {1 over 2}) ; (D) 1. b) (lim left( {{{sqrt {{n^2} …

Ôn tập chương IV – Giới hạn – Giải SBT chương 4 Giải tích 11 nâng caoRead More »