Giai SBT chuong 2 so hoc 6

Ôn tập chương 2 – Số nguyên – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1

Bài 159 trang 93 Trên trục số cho hai điểm c, d (hình 28). a) Xác định các điểm – c, – d trên trục số. b) Xác định các điểm (left| c right|,left| d right|,left| { – c} right|,left| { – d} right|) trên trục số c) So sánh các điểm c, d, -c, -d, …

Ôn tập chương 2 – Số nguyên – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1Read More »

Bài 12 Tính chất của phép nhân – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1

Bài 134 trang 88 Thực hiện các phép tính: a) (-23).(-3).(+4).(-7) b) 2.8.(-14).(-3) Giải: a) (left( { – 23} right).left( { – 3} right).left( { + 4} right).left( { – 7} right) ) = (left[ {left( { – 23} right).left( { – 3} right)} right].left[ {left( { + 4} right).left( { – 7} right)} right]) = …

Bài 12 Tính chất của phép nhân – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1Read More »

Bài 13 Bội và ước của một số nguyên – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1

Bài 150 trang 91 SBT Toán 6 Tìm năm bội của 2 và -2. Bài giải: Bội của 2 và -2 đều có dạng 2k với k ∈ Z Vậy năm bội của 2 và -2 là (left{ {2; – 2;4; – 4;6} right}) Bài 151 trang 91 toán 6 tập 1 Tìm tất cả các …

Bài 13 Bội và ước của một số nguyên – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1Read More »

Bài 11 Nhân hai số nguyên cùng dấu – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1

Bài 120 trang 85 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1 Tính: a) (+5).(+11)                    b) (-6).9                       c) 23.(-7) d) (-250).(-8)                   e) (+4).(-3) Giải: a) (+5).(+11) = 55 b) (-6).9 = -54 c) 23.(-7) = -161 d) …

Bài 11 Nhân hai số nguyên cùng dấu – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1Read More »

Bài 10 Nhân hai số nguyên khác dấu – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1

Bài 112 trang 84 SBT Toán 6 tập 1 Tính 225.8. Từ đó suy ra kết quả của: a) (-225).8                      b) (-8).225                         c) 8.(-225) HD Giải: Ta có: 225.8 = 1800 a) (-225).8 = -1800 b) (-8).225 = -1800 c) 8.(-225)= -1800 Bài 113 …

Bài 10 Nhân hai số nguyên khác dấu – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1Read More »