Giai SBT chuong 2 hinh hoc 6

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz? – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2

Bài 16 trang 86 SBT Toán 6 tập 2 Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy. Biết (widehat {xOy} = {a^o},widehat {zOx} = {b^o}). Tính (widehat {y{rm{O}}z}) Bài giải: Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy nên $$widehat {xOz} + widehat {y{rm{O}}z} = widehat {xOy}$$ Thay (widehat {xOy} = {a^o},widehat {zOx} …

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz? – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2Read More »

Bài 2: Góc – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2

Bài 6 trang 82 SBT Toán 6 tập 2 Đọc tên và viết ký hiệu các góc ở hình 2. Có bao nhiêu góc tất cả? Hướng dẫn giải: Góc BAC ký hiệu (widehat {BAC}). Góc BAD ký hiệu (widehat {BAD}). Góc CAD ký hiệu (widehat {CAD}). Có tất cả là 3 góc. Bài 7 trang 82 toán …

Bài 2: Góc – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2Read More »

Bài 3: Số đo góc – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2

Bài 11 trang 84 SBT Toán 6 tập 2 Xem hình dưới a) Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng. b) Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng. c) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dần. Giải: Ước lượng bằng mắt và kiểm …

Bài 3: Số đo góc – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2Read More »

Bài 1: Nửa mặt phẳng – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2

Bài 1 trang 80 SBT Toán 6 tập 2 Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a. Hỏi đoạn thắng AC có cắt đường thẳng a hay không? Vì sao? Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ …

Bài 1: Nửa mặt phẳng – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2Read More »