Giai SBT chuong 2 hinh hoc 11 nang cao

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng cao

Câu 1 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Chứng minh rằng: Một mặt phẳng và một đường thẳng không nằm trên mặt phẳng đó có không quá một điểm chung. Giải Giả sử (P) là một mặt phẳng và a là một đường thẳng sao cho a không nằm trên (P). Nếu …

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 2: Hai đường thẳng song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng cao

Câu 22 trang 54 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? a) Có thể tìm được hai đường thẳng song song cùng cắt hai đường thẳng chéo nhau cho trước. b) Có thể tìm được hai đường thẳng cắt nhau cùng cắt hai đường thẳng chéo …

Bài 2: Hai đường thẳng song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng cao

Câu 33 trang 56 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O, O’ lần lượt là tâm của các hình bình hành ABCD và ABEF; ({G_1},,{G_2}) lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABE. Chứng minh …

Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 4: Hai mặt phẳng song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng cao

Câu 40 trang 58 – 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? a) Nếu một đường thẳng nằm trên một trong hai mặt phẳng song song thì nó song song với mặt phẳng còn lại. b) Nếu một đường thẳng nằm trên một trong hai …

Bài 4: Hai mặt phẳng song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 5: Phép chiếu song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng cao

Câu 58 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho tam giác ABC. Hãy chọn mặt phẳng chiếu (P) và phương chiếu l để hình chiếu của tam giác ABC trên (P) là: a) Một tam giác cân; b) Một tam giác đều; c) Một tam giác vuông; Giải a) Qua BC ta …

Bài 5: Phép chiếu song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng caoRead More »