Giai SBT chuong 2 giai tich 12 nang cao

Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Câu 2.126. a) Nếu ({a^{{3 over 4}}} > {a^{{4 over 5}}}) và ({log _b}{1 over 2} < {log _b}{2 over 3}) thì (A) a > 1, b > 1          …

Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 5; 6: Hàm số mũ , hàm số lôgarit và hàm số lũy thừa – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 5; 6: Hàm số mũ , hàm số lôgarit và hàm số lũy thừa – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.67 Trong các hàm số sau đây, hãy chỉ ra hàm số nào là đồng biến, hàm số nào là nghịch biến trên tập xác định của nó ? …

Bài 5; 6: Hàm số mũ , hàm số lôgarit và hàm số lũy thừa – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.93 Dùng phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình sau: a) (4{log _9}x + {log _x}3 = 3)                                           b) ({log _x}2 – {log _4}x + {7 over 6} = 0)                                                c) ({{1 + {{log }_3}x} over {1 …

Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 8: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 8: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 1.112 Giải các hệ phương trình sau: a)(left{ matrix{ x + y = 11 hfill cr{log _2}x + {log _2}y = 1 + {log _2}15 hfill cr}  right.)                                  b) (left{ matrix{ log ({x^2} + {y^2}) = 1 + …

Bài 8: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »

Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.119 Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau: a) (y = log left( {{x^2} – 3x + 2} right))                                        b) (y = sqrt {{{log }_{0,8}}{{2x + 1} over {x + 5}} – 2} )                                             c) (y = …

Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng caoRead More »