Giai SBT chuong 1 hinh hoc 11 nang cao

Bài 1, 2: Mở đầu về phép biến hình. Phép tịnh tiến và phép dời hình – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng cao

Câu 1 trang 5 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đó. Giải Giả sử phép tịnh tiến ({T_{overrightarrow u }}) biến đường thẳng d thành đường thẳng d’. Lấy hai điểm phân biệt M, …

Bài 1, 2: Mở đầu về phép biến hình. Phép tịnh tiến và phép dời hình – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng cao

Câu 30 trang 10 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho hai điểm A, B phân biệt. Chứng minh rằng nếu phép dời hình F biến A thành B và biến B thành A thì F là phép đối xứng trục hoặc phép đối xứng tâm. Giải Vì F biến A thành B …

Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 3: Phép đối xứng trục – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng cao

Câu 18 trang 8 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho hai điểm phân biệt A, B và phép dời hình F khác với phép đồng nhất sao cho F(A) = A, F(B) = B. Chứng minh rằng: a) Nếu điểm M nằm trên đường thẳng AB. b) F là phép đối xứng …

Bài 3: Phép đối xứng trục – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng caoRead More »